Home / Jezus / Is Jezus goddelijk omdat hij de zoon van God wordt genoemd?

Is Jezus goddelijk omdat hij de zoon van God wordt genoemd?

Nee, absoluut niet. Alle profeten van God worden zonen van God genoemd in de Bijbel. Ook de Engelen worden de zonen van God genoemd in de Bijbel.

Israël word de eerstgeboren zoon van God genoemd in Exodus 4. Ook Efraïm wordt de eerstgeboren zoon genoemd volgens Jeremia 31. Sommige mensen hebben grotere titels gekregen dan slecht ‘zoon’ van God. Ze worden GODEN genoemd door God in het OT. Zelfs de Satan kreeg de titel “god van deze wereld” van God. Zijn zij letterlijk goddelijk hierdoor? Nee, absoluut niet. (1)

De Joden beschuldigde Jezus van godslastering en wilde hem stenigen omdat hij beweerde dat hij de zoon van God is. Ze beweerde valselijk dat Jezus zichzelf goddelijk had verklaard met deze benaming ‘zoon van God’, maar niets is minder waar.

Jezus verdedigde zichzelf en weerlegde de Joden en hiermee ook alle christenen die hetzelfde beweren als de Joden, namelijk: Jezus is de zoon van God, dus hij is GODDELIJK!

Zie hier hoe Jezus de valse beschuldiging van de Joden en hedendaagse christenen ontkracht en op een prachtige en zeer duidelijke wijze weerlegd in Johannes 10:

“31 Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen,

32 zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’

33 ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!’

34 Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”?

35 De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden,

36 HOE kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon ben?”

Vers 34 verwijst naar Psalmen 82:6, waarin God in het OT zegt tegen mensen:

“Ik heb gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten”

Hoe kan deze duidelijke prachtige weerlegging van Jezus op de valse beschuldiging van de Joden, nog enige twijfel in de harten van de christenen overlaten over het feit dat Jezus slechts een mens is en een edele boodschapper van God?

Hij zei namelijk: Staat er niet in uw Wet geschreven dat God tegen de MENSEN tegen wie Hij sprak, zei: jullie zijn goden? Verder zei Jezus als weerlegging op deze valse bewering: als mensen tot wie God sprak, GODEN werden genoemd.. Hoe kunt u mij dan beschuldigen van godslastering terwijl ik zeg dat ik de zoon van God ben?

Met andere woorden: Indien de mensen tot wie God sprak in het OT, niet slechts ‘zonen’ van God genoemd werden maar veel grotere titels kregen zoals: Jullie zijn GODEN.. Waarom wordt Jezus dan beschuldigt van godslastering terwijl hij slechts zei dat hij de zoon van God is?

Elke eerlijke en oprechte christen die de Waarheid boven alles en iedereen heeft staan, zal niet anders kunnen dan accepteren dat Jezus de bewering dat hij God is, verwerpt. Iemand die god genoemd wordt door God en zichzelf god noemde zoals Mozes tegenover de Farao, wordt niet beschuldigt met godslastering door de Joden. Maar Jezus die zichzelf slechts ‘zoon’ van God noemt, wordt bijna gestenigd omdat ze van mening zijn dat Jezus zichzelf goddelijk heeft verklaard met deze veel kleinere titel?

Zoveel profeten worden zonen van God genoemd in de Bijbel en zoals jullie hebben gelezen, werden mensen zelf goden door God genoemd. Zelfs de Satan werd door God de god van deze wereld genoemd. De christenen dienen deze verzen niet meer als bewijs te gebruiken dat Jezus goddelijk is, want Jezus is erg duidelijk geweest hierover.

Moge Allaah jullie harten openen voor de Waarheid, zodat jullie de Waarheid kunnen kunnen accepteren, omarmen en binnentreden. Deze weerlegging van Jezus op de beschuldiging van de Joden zou voldoende moeten zijn voor elke christen om Jezus niet meer te verafgoden. Niets en niemand heeft namelijk het recht om aanbeden te worden, behalve Allaah, de God van Abraham. Voor de oprechten die de Waarheid willen, is één bewijs voldoende. Maar voor de volgers van begeerten zijn duizend bewijzen niet voldoende. Moge Allaah jullie van de oprechten maken, opdat jullie harten zich zullen verruimen voor de Waarheid.

In Marcus 3:35 staat het volgende:

“Want zo wie den wil van God doet, die is mijn broeder, en mijn zuster, en moeder.”

En zoals vele weten sprak Jezus geen Nederlands of Engels maar Aramees en in het Aramees staat er geen God maar Allaha en dit kan een ieder van jullie op zoeken. In het Aramees zou Jezus hebben gezegd in Marcus 3:35:

“Want zo wie den wil van Allaha doet, die is mijn broeder, en mijn zuster, en moeder.”

En in de Arabische Bijbel staat:

“Want zo wie den wil van Allah doet, die is mijn broeder, en mijn zuster, en moeder.”

Beste oprechte christenen die werkelijk van de Heer en Schepper van de Hemelen en de aarde houden en van Zijn edele boodschapper ‘Isa (Jezus) ‘alayhi salam:

Wil je de broeder of zuster zijn van Jezus? Gehoorzaam Jezus dan, verafgod Jezus niet en aanbid Allaah alleen, waarnaast niets en niemand het recht heeft om aanbeden te worden. Hij is de Heer en God van Jezus en Jezus is slechts een schepping van Allaah. De schepping van Jezus is wonderbaarlijk voor ons als mensen, maar het is een simpele en gemakkelijke zaak voor Allaah want Allaah schept met Zijn Woord “Wees” en het is zoals staat in Soerah Aali ‘Imran Aya 59:

“Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van Jezus is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Aadam. Hij schiep hem uit de aarde en zei vervolgens tot hem: “Wees” en hij was.”

En in Aya 45-47:

“(Gedenkt) toen de Engelen zeiden: O Maria, voorwaar, Allah kondigt jou een woord van Hem aan, een verheugende tijding: zijn naam is de Messias, Jezus zoon van Maria, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan.

En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen.” Zij zei: O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?” Hij zei: Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees” en het is.”

Dat een maagd (Maryam ‘alayha salam) zwanger werd terwijl ze nooit is aangeraakt door een man, is niet iets wat vreemd gezien Allaah dit heeft bepaalt voor haar en het is gemakkelijk voor Hem. Zo staat er in Mattheüs 3:8 dat Allaah zelfs uit stenen, kinderen voor Abraham kan scheppen. Het is gemakkelijk voor Allaah en Hij schept wat Hij wil, hoe Hij wil en wanneer Hij wil want Hij is Almachtig over alle zaken. Als Allaah volgens Mattheus kinderen voor Abraham kan voortbrengen uit stenen, waarom kijkt men vreemd op als Allaah een mens geschapen heeft in de baarmoeder van een maagd?

Gedenk hoe Jezus de Joden die hem beschuldigde van godslastering en Jezus hen weerlegde met de waarheid en hun monden snoerde met een quote uit hun eigen Wet. De Joden beweerde dat Jezus zichzelf Goddelijk verklaarde en zichzelf als God bestempelde, zoals jullie (christenen) dit ook geloven en beweren over Jezus. Maar Jezus is duidelijk geweest en heeft deze shubha (misvatting) verduidelijkt en die valse beschuldiging gebroken met de waarheid. Volg de Waarheid al is de Waarheid tegen jezelf, je familie en tegen alles wat je gelooft want niets anders dan de Waarheid zal jou verlossen en het vasthouden aan de valsheid zal je ondergang betekenen in het Hiernamaals.

Moge Allaah ons verenigen op Tawhied (zuivere Monotheisme) en Islaam (volledige onderwerping aan Allaah) en ons verenigen in Djannah (het Paradijs). Allaahoema amien

 

 

(1) het aantal voorbeelden kan uitgebreid worden, hierbij een onvolledige lijst van personen in het OT die ‘zoon van God’ worden genoemd;

Adam (vrede zij met hem) ——-> Zoon van God (Lucas 3;38)

David (of Salomo) (vrede zij met hen beiden) zoon van God —-> Psalmen 2;7

Salomo (vrede zij met hem) ——-> zoon van God —> 1 kronieken 22;10

Rechters ———- zonen van de Allerhoogste ——-> psalmen 82;6

Rechters ———–> Goden ——> Psalmen 82;6