Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Bevat Surah 66:12 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bevat Surah 66:12 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

In Surah 66:12 staat er het volgende:

66:12 En Maryam (Maria), de dochter van ‘Imraan, die haar eerbaarheid/kuisheid bewaard had, waarop Wij in haar van Onze geest bliezen en zij getuigde van de Waarheid van de Woorden van haar Heer en Zijn boek [kitaabihi] en zij behoorde tot de gehoorzamen. [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir, Ibn Amir, Hamzah, Al-Kisaa’i en Asim via Shu’bah]

66:12 En Maryam (Maria), de dochter van ‘Imraan, die haar eerbaarheid/kuisheid bewaard had, waarop Wij in haar van Onze geest bliezen en zij getuigde van de Waarheid van de Woorden van haar Heer en Zijn boeken [kutubihi] en zij behoorde tot de gehoorzamen. [Qira’aat van Abu ‘Amr en ‘Asim via Hafs]

Hier spreekt het vers over het uitstekend voorbeeld van Maria (vrede zij met haar), de moeder van de nobele profeet Jezus (vrede zij met hem), die haar kuisheid bewaard had, dat zij getuigde van de waarheid van de Woorden van God en dat zij behoorde tot degenen die gehoorzaam waren aan God. In één van de variante lezingen staat er dat zij geloofde in God Zijn boeken [kutubihi] en in de andere variante lezing staat er dat zij geloofde in God Zijn boek [kitaabihi]. Is dit noodzakelijk een tegenstrijdigheid? Nee. Er is pas sprake van een tegenstrijdigheid wanneer iets A en niet-A is op hetzelfde moment. Dit is ook wat de wet van noncontradictie ons leert. Dit is hier niet het geval omdat er zelfs meerdere manieren zijn om die twee variante lezingen met elkaar te harmoniseren.

Harmonisatie: Zoals eerder gezegd zijn er meerdere manieren om dit te harmoniseren met elkaar. Hier slechts 2 voorbeelden van de verschillende manieren:

1) Men zou prima kunnen zeggen dat in de variante lezing waar er staat dat Maria (vrede zij met haar) geloofde in Zijn boek [kitaabihi] dat ze ook automatisch geloofde in Zijn boeken [kutubihi] net zoals een moslim die gelooft in de Qur’an [kitaab] ook automatisch gelooft in alle andere boeken [kutub] van God omdat de Qur’an dus ook pleit dat men moet geloven in Zijn [andere] boeken/revelaties [zie Surah 2:285]. Dit zou prima ook zo het geval kunnen zijn geweest op basis van de Injiel die God had geopenbaard aan haar zoon, de nobele profeet Jezus (vrede zij met hem), die bijvoorbeeld ook de Tawrah [een ander boek/revelatie van God] bevestigde [zie Surah 3:50] en/of opdroeg aan de gelovigen om ook te geloven in [alle] andere boeken/revelaties van God.

2) Men zou ook kunnen zeggen dat in de variante lezing waar er Zijn boek [kitaabihi] staat, dit in referentie is naar een “umbrella term” of “genus” [collectieve term – اسم جنس] – net zoals de termen “mens” of “revelatie” [of zelfs de termen “Israël”, “woord”, “wet”, … in de Bijbel] ook kunnen fungeren als collectieve/umbrella term [Zie de Tafaasir van At-Tusi en Ibn al-Jawzie] in relatie tot een bepaalde context.