Home / Jezus / Is Jezus geofferd voor de zonden van de wereld?

Is Jezus geofferd voor de zonden van de wereld?

– In het Oud-Testament lezen we in Jesaja 53:10 (die volgens de christenen over de Messias gaat) dat de Messias een schuldoffer zou zijn.

– In het Oud-Testament lezen we in Genesis 22:8 dat God Zelf zal voorzien van een offerlam. Christenen zien Jezus(vrede zij met hem) hierin terug. Echter gaat dit over een brandoffer.
– In het Nieuw-Testament lezen we in 1 Korinthiërs 5:7 dat Jezus(vrede zij met hem) een Paasoffer/Paaslam is.

Een schuldoffer is geen brandoffer . Een brandoffer is geen schuldoffer. Een paasoffer is geen brandoffer. Een paasoffer is geen schuldoffer.

Jezus(vrede zij met hem) kan nooit een zondeoffer zijn geweest aangezien dit een vrouwelijke lam moest zijn.

ALS men dus claimt dat Jezus(vrede zij met hem) een zondeoffer was, en gezien het feit dat hij een (symbolische) lam zou zijn, maakt het onomogelijk aangezien een lam een vrouwtje moest zijn.

Jezus(vrede zij met hem) kan nooit een paasoffer zijn geweest aangezien dat niks te maken had met zonden. Jezus(vrede zij met hem) kan nooit een brandoffer zijn geweest aangezien hij niet werd verbrand, en Jezus(vrede zij met hem) kan nooit een schuldoffer zijn geweest aangezien dat enkel gold voor bepaalde zonden.

Dit allemaal buiten het feit dat een mensenoffer verboden is in het Oud-Testament.

In matteus 9:2 staat; “wees gerust uw zonden worden uw”. (..) Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zondes te vergeven”.

In lucas 5; 20 staat; “toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem; uw zonden zijn u vergeven”.

In Marcus 2:5 staat; “En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven”.

Jezus zegt dus dat de zonden zijn vergeven van een persoon voordat hij (Jezus) is gestorven voor diens zonden. Waarop de farizeeërs hem bestempelen als godslasteraar, als de offer van groot belang was waarom geeft jezus dan aan dat de zonden van deze mensen zijn vergeven? Waar blijft de erfzonde dan die sinds Adam (vrede zij met hem) volgens de christenen van toepassing is op de mensheid?

De laatste kritiekpunt hierop is dat er volgens het OT ook na de komst van de messias geofferd zal worden. Zodoende zal er volgens Ezekiel en Jesaja 56, na de komst van de Messias, nog steeds geofferd worden. Als Jezus voor onze zonden is gestorven en als redding komt door het geloven in de offer van Jezus, waarvoor dient een tempel en een offer na Jezus dan nog voor?

We lezen duidelijk in de volgende verzen dat er sprake zal zijn van de bouw van een tempel en dat na de komst van de messias nog steeds offers gebracht zullen worden;

Jesaja 56;6

hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.

Ezekiel 45:22

22 Op de dag van het Pascha moet de koning voor een jonge stier zorgen, die zal worden geofferd als zondoffer voor hem en het hele volk Israël

Jezus is dus niet geofferd voor de zonden van alle volkeren ten alle tijde!