Home / Tegenstrijdigheden in de Bijbel (page 2)

Tegenstrijdigheden in de Bijbel

De verkeerde verwijzing in Marcus 2;26

In Marcus 2:26 staat het volgende; 25En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, toen de nood drong en hij en die met hem waren, honger kregen? 26[Hoe] hij onder het hogepriesterschap van Abjatar het huis Gods binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, waarvan niemand mag eten dan de priesters, en hij ze ook ... Read More »

De verkeerde verwijzing in Johannes 13;18

In Johannes 13:18 staat het volgende; “ik doel niet op jullie allemaal; ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de schrift staat zal in vervulling gaan; “hij die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd”. Volgens het Bijbelgeschrift Johannes zou Jezus dus gezegd hebben dat een profetie in vervulling is gegaan die zijn gesproken in het Oude ... Read More »

Verkeerde verwijzing in Marcus 1:2

In Marcus 1:2 lezen we het volgende: “gelijk geschreven is in de profeten”. (1) In Maclaren’s expositions wordt gezegd dat het overduidelijk is dat Marcus 1:2 niet in Jesaja maar in Malachi is opgetekend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de statenbijbel de ‘camouflage’ gebruikt om de naam van Jesaja te wijzigen naar de profeten, zodat de verkeerde verwijzing ... Read More »

De fout in Mattheüs 11:13

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij ... Read More »

De onzuiverheden uit de Bijbel deel 1

Volgens Deutronium 18:22 behoren de profetieën die niet uitkomen niet tot de woorden van God. We lezen echter in Marcus 13 waarin er verschijnselen van de dag des oordeels worden genoemd het volgende; “30 Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.”. Daarnaast lezen we in Matteus 16;28 het volgende; “Ik ... Read More »

Matteus en zijn genealogie

In Matteüs 1:3 wordt verteld dat Jezus een nakomeling is van Juda en zijn zoon Fares. In Matteüs lezen we het volgende; 3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram; Genesis 1:30 24 En het geschiedde omtrent na drie maanden, dat men Juda te kennen gaf, zeggende: Thamar, uw schoondochter, heeft ... Read More »

De onzuiverheden uit de Bijbel deel 2

Exodus 32; 2 Aäron nu zeide tot hen: Rukt af de gouden oorsierselen, die in de oren uwer vrouwen, uwer zonen, en uwer dochteren zijn; en brengt ze tot mij. 3 Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af, die in hun oren waren; en zij brachten ze tot Aäron. schilderij van Lucas van Leyden: De aanbidding van het ... Read More »

Wijst zacharia 12-10 op de kruisiging van Jezus?

We lezen van vers 1-9 dat alle volkeren ten strijde zullen trekken naar Jeruzalem. En dat God die volkeren zal uitroeien die Jeruzalem belagen. Zoals we weten heeft Jezus geen enkele volk kunnen belagen, maar is hij zelf gekruisigd door de Romeinen. Volgens de christenen wijst dit op de Second Coming van Jezus, echter geeft de tekst hier geen duidelijkheid ... Read More »

Twintig punten om evangelisten met de grond gelijk te maken

20 punten tegen evangelisten. 1; Geen praktijk van memoriseren onder de vroege en hedendaagse christenen. In tegenstelling tot de moslims, die tot vandaag de dag een praktijk van de Koran memoriseren hebben. 2; Geen manuscripten daterend uit de eerste, tweede of derde eeuw waarin de Bijbel in gecompileerde versie in manuscript vorm beschikbaar is in tegenstelling tot de moslims die ... Read More »

De manuscripten van de Bijbel

In de canoniek van het jaar 180, die door Ireaneus van Lyon is opgesteld,  zijn slechts de eerste brief van Petrus opgenomen en de eerste brief en tweede brief van Johannes, maar in de canoniek die twee eeuwen later plaatsvind georganiseerd door Athanasius van Alexandrie in 367 zien we dat er twee van Petrus worden opgenomen en drie van Johannes. ... Read More »