Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Is de thora en Bijbel volgens de Koran veranderd deel 3

Is de thora en Bijbel volgens de Koran veranderd deel 3

Es serahsi in diens el mebsuaat; Zoals is overgeleverd in “al-Mabsut”, als de persoon die bidt – of hij Arabisch kent of niet – leest uit hemelse boeken zoals de Thora, Bijbel en Psalmen, zal zijn gebed niet geldig zijn. Omdat we, voor zover we weten, deze vervalst zijn. (Fiqh al hanafiyya baserend op shaybani (gestorven 805) en ebu yusuf (gestorven 798), serahsi el mebsuat, 1/234)

1: 18:27 En reciteer wat aan jou geopenbaard is van het Boek van jouw Heer. Niemand kan Zijn Woorden veranderen, en niemand kan een andere toevlucht vinden dan bij Hem.

Ibn abbas; (And recite that which hath been revealed unto thee of the Scripture of thy Lord) He says: recite to them the Qur’an, neither increasing nor decreasing anything from it. (There is none who can change His words, and thou wilt find no refuge beside Him) beside Allah.

Soera hijri vers 9 Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers

Soera 6;115 En het Woord van jouw Heer is tot voltooiing gekomen in waarachtigheid en rechtvaardigheid. Niemand kan Zijn Woorden veranderen. En Hij is de Alhorende, de Alwetende

Ibn katheer geeft dit als volgt aan in zijn tafseer: “niemand kan de oordeel van Allah veranderen, niet in het huidige leven en niet in het hiernamaals”.

Imam Tabari (vrede zij met hem) zegt het volgende in zijn commentaar; “niemand kan de toekomst veranderen, hetgeen zal plaatsvinden wat Allah heeft belooft in zijn boeken”. De toekomst zal dus volgens de wil van Allah plaatsvinden en deze kan niemand veranderen (mam Tabari, Tafseer al Jami’al Ahkaam al Quraan, commentaar op soera 6, vers 115.)

Imam Qurtubi levert over van Al Ramaani die het weer overlevert van Qatadaah (Moge Allah hen genadig zijn) dat niemand de oordeel van Allah kan veranderen”. Het woord (kelimeti) duidt dus niet op de geschriften van de joden en christenen, maar op de oordeel van Allah, die onveranderlijk is. (Abdullah Al Qurtubi, tafseer Al Quran, commentaar soera 6 vers 115.)

2: Soerah yunus 10:94; Als jij dan twijfelt over wat Wij aan jou geopenbaard hebben, vraag dan aan degenen die vόόr jou het Boek gelezen hebben. Waarlijk, de Waarheid is tot jou gekomen van jouw Heer. Wees dus niet iemand die twijfelt

Ibn abbas (And if thou) O Muhammad (art in doubt concerning that which We reveal unto thee) concerning that with which We sent Gabriel, i.e. the Qur’an, (then question those who read the Scripture) i.e. the Torah ((that was) before you) ‘Abdullah Ibn Salam and his followers. The Prophet (pbuh) did not ask nor was he ever in doubt about the Qur’an. Rather, Allah was addressing with these words the people of the Prophet.

In het arabisch is deze manier van toespreken bekend onder het woord ‘taariz’.

Koran soerah 21, vers 7

En Wij hebben vόόr jou geen mensen gestuurd of zij waren slechts mannen aan wie Wij openbaarden. Vraag dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten.

Tafseer soeyoeti;
Dit gaat om over het feit dat ook de mensen van het boek (joden en christenen) op de hoogte waren dat boodschappers openbaringen ontvingen door middel van engelen. Dus de Koran wijst de mensen erop dat ook de joden en christenen zullen bevestigen dat er openbaringen worden ontvangen door mensen via engelen. Het woord dat wordt gebruikt in de vers is “ehlü’z-zikr”. Dat betekent abdullah ibn selam en anderen die op de hoogte zijn van de oude geschriften en de boodschap van de Koran kennen. Waarbij ze de oude geschriften kunnen verifiëren aan de hand van de koran.

3:Soera 5;46 En in hun voetstappen hebben Wij Isa, de zoon van Maryam gestuurd, de Thora bevestigend en wat vóór hen was. En Wij gaven hem de Bijbel, waarin Leiding en Licht was en de bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vόόr hem was: als een Leiding en een Vermaning voor de godvrezenden.

Soera 5;47 Laat de mensen van de Bijbel oordelen met dat wat Allah daarin geopenbaard heeft. En iedereen die niet oordeelt met wat Allah geopenbaard heeft behoort tot de verdorvenen

Soera 5;48; En Wij hebben aan jou het Boek (de Koran) in waarheid gestuurd, vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Oordeel dus onder hen met datgene wat Allah geopenbaard heeft. En volg niet hun zelfingenomen wensen, om van de Waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Aan ieder van jullie hebben Wij een wet en een duidelijke weg voorgeschreven. Als Allah het gewild had, zou Hij jullie allen tot één volk hebben gemaakt, maar (Hij) wenst jullie te mogen testen met dat wat Hij jullie gegeven heeft; wedijver dus in goede daden. De terugkeer van jullie (allen) is tot Allah, dan zal Hij jullie inlichten over datgene waarin jullie van mening verschilden.

Soejoeti schrijft het volgende; anzalnā ‘We have revealed’ confirming the Book that was before it and watching over it testifying to it — the ‘Book’ means the Scriptures. (..) you according to what God has revealed to you and do not follow their whims deviating away from the truth that has come to you.

Het woord dat wordt gebruikt is وَمُهَيۡمِنًا (wamuhayminan) betekent dat de Koran. Dit betekent; ‘degene die getuigt’, ‘degene die beoordeelt’, degene die de waarheid bewaakt’ (Elmali hamdi yazar, cilt 3, 1696). de Koran beoordeelt, getuigt en onthult dus de waarheid en bewaakt de waarheid wat in de Thora en Injieel is geopenbaard. Alles wat daarmee niet overeenkomt is dus niet authentiek en geen revelatie van God. Dus hoe kunnen mensen oordelen met hetgeen wat Allah in de gospel heeft geopenbaard, is door de Koran als leiding te nemen en hetgeen te geloven wat overeenkomt met de Koran (dus wat Allah heeft geopenbaard) en hetgeen te verwerpen wat het tegenspreekt.

Soera 5;48 mohammed ali es sabuni schrijft het volgende; “Muhammed Ali es Sabuni uit het werk van Ibn Katheer die hierop het volgende zegt; “ De Koran is amin (betrouwbaar) sahit(getuige) en de rechter van alle andere werken die Allah heeft geopenbaard”.

Soera 3:3 Hij is Degene die het Boek met de Waarheid aan jou heeft neergezonden, bevestigend wat hiervoor kwam. En Hij heeft de Thora en de Bijbel neergezonden.

Soera 29:46 En redetwist niet anders dan op de beste wijze met de mensen van het Boek, behalve met diegenen van hen die zondigen en zeg: “Wij geloven in datgene wat aan ons is geopenbaard en wat aan jullie geopenbaard is; onze God en jullie God is Één en aan Hem hebben wij onszelf overgegeven

Soera 5;49; O Mohammed), oordeel tussen hen met wat Allah heeft geopenbaard (zelfs al zijn het Joden of andersgelovenden), en volg hun zelfingenomen wensen (en begeerten) niet, maar hoed je voor hen, dat zij jullie niet weglokken van wat Allah aan jou neergezonden heeft. En als zij zich afkeren, weet dan dat het Allah’s wil is om hen te straffen voor sommige van hun zonden. En waarlijk, de meeste mensen zijn echt verdorven.

Commentary; Volgens de overlevering zou een groep notabelen van de joden De profeet hebben gevraagd. Om de Profeet te misleiden en hem een ​​verkeerd oordeel te laten geven, zeiden ze: “O Mohammed! U weet dat wij de geleerden en notabelen van de Joden zijn. Als wij u volgen, zullen alle Joden u volgen. Nu is er een zaak tussen ons en onze tegenstanders, laten we de zaak naar u toe brengen, en u beslist in ons voordeel. Als je dat doet, zullen we in je geloven en je goedkeuren.” Hz. De Profeet verwierp dit immorele aanbod en dit vers werd geopenbaard bij het incident (Ibn Kathir, III, 122; Shawkani, II, 58)

4; 7:157 (Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de Ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Thora en in het Evangelie, geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hun van kun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen.”

Soera 3:3 Hij is Degene die het Boek met de Waarheid aan jou heeft neergezonden, bevestigend wat hiervoor kwam. En Hij heeft de Thora en de Bijbel neergezonden.

Soera 29:46 En redetwist niet anders dan op de beste wijze met de mensen van het Boek, behalve met diegenen van hen die zondigen en zeg: “Wij geloven in datgene wat aan ons is geopenbaard en wat aan jullie geopenbaard is; onze God en jullie God is Één en aan Hem hebben wij onszelf overgegeven

Een onderscheid tussen de geopenbaarde injiel en de thora en injiel die in hun handen is. Soera 2/79, soera 5;15 en soera 4/46 en soera 5:41 je moet verifiëren de bijbel en thora verifiëren. In Koran 7/157 wordt dus aangegeven verifieren in het licht van deze verzen en dan tref je de ongeletterde profeet in de gospel and thora in uw handen. Dit betekent dus niet dat de gehele thora en bijbel in uw handen de geopenbaarde thora en bijbel is dat zegt de tekst namelijk niet.