Home / Actualiteit en het christendom / Dawah les 6; drie-eenheid en de afgoderij van de christenen.

Dawah les 6; drie-eenheid en de afgoderij van de christenen.

Er zijn wezenlijke verschillen tussen jezus en God zoals het feit dat Jezus zich onderwerpt tot God maar God niet aan hem. Dat jezus gezien kan worden, maar God niet (door mensen). Dit staat duidelijk in johannes 1:18 en exodus 33:20.

Coffman commentaries (john 1:18) zegt het volgende; but it begins by pointing out the inherent human limitation of being unable actually to see God (studylight.org)

In 1 korintiers 15:22-28 staat het volgende over het onderwerpen van God

26De laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. 27Want God heeft alles aan Christus onderworpen. Maar als God zegt dat Hij alles aan Christus onderworpen heeft, is Hij daar natuurlijk Zelf van uitgesloten. 28En als alles eenmaal aan Christus onderworpen is, zal ook Hij Zich aan zijn Vader onderwerpen. Dan zal alles en iedereen volledig door God worden beheerst.

Punt 1: Jesus is god, maar onderwerpt zich op dag des oordeels aan de vader! Maar de vader onderwerpt zich niet aan jezus. Dus hoe kunnen ze dan allebei co-equal zijn?

Punt 2; Dat Jezus een God heeft wordt duidelijk uit de volgende verzen (zie verzen johannes 20:17, johannes 17:3, efeziers 1:17 etc) dit is dan ook een wezenlijk eeuwenlange theologisch discussiepunt geweest tussen christenen. Er waren christelijke kerkvaders zoals Origenes (185-254) die aangaven dat Jezus een oorsprong kende bij de vader, maar dat de vader geen oorsprong had. De oorzaak dat de zoon totstand kwam was de vader, maar de tot standkoming van de vader kent geen oorzaak. Origenes stelt het volgende; God was greater than jezus (against celsus 6.69) en het volgende; “but the son was the outcome of the limitless power of the father” (principles 1.2.10)

Daarnaast geeft Origenes aan dat de vader enkel ‘ho theos’ (the God) genoemd mag worden en jezus slecht ‘theos’ (God) (commentary on johannes 2. 1-2, 12-18).

Deze overtuiging wordt verworpen door huidige drie-eenheid aanhangers.

Daarnaast hebben kerkvaders als Tertullianus (160-230) volgende gezegd; “there was a time neither the sin nor the son co-existed with the deity” (against hermogenes 3).

Dezelfde Tertullianus stelt bovendien de vraag aan Marcion, die geloofde in een dualistische God, een God van Goed en een God van kwaad die in essentie gelijk waren de volgende vragen;

Waarom zouden er dan slechts 2 goden zijn en niet meer? Dezelfde vraag kan aan trinitarians gesteld worden waarom slechts drie Goddelijke figuren die in essentie gelijk zijn? (Against marcion, hoofdstuk; injury to piety resulting from marcions duality)

Daarnaast stelt Tertullianus de vraag; for matter (dus als dat ook God is) also is a God according to the rule of deity, being to be sure unbegotten, unmade and eternal? Wij stellen dezelfde vraag aan de hedendaagse christian drie eenheid aanhangers is uw God jezus christ unbegotten, unmade and eternal? (Against marcion chapter 9)

Punt 3:

Daarnaast wordt vanuit het OT duidelijk dat God geen mens is;

Jeremiah 10;6 zegt het volgende; “niemand is als u heer, u bent groot. Groot is uw naam door uw kracht. 7: wie zou geen ontzag voor u hebben? Koning van alle volkeren dat komt u immers toe. ONDER ALLE WIJZEN VAN DE VOLKEN , ONDER AL KONINGEN is niemand net als u.

Punt 4: God heeft alles geschapen met zijn kracht, wijsheid en spirit/breathe.

Er staat in jeremiah 10:12; “God Made the earth by his power”.

Jezus is dus volgens de christenen de kracht van God.

In spreuken 8:22-23; “De Heer heeft mij voor al het andere verworven, toen hij het scheppingswerk begon schiep hij eerst mij”. (Wijsheid)

Psalm 104:30 zegt het volgende

Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth (breathe of spirit)

Commentary JFS brown (biblehub.com) 27-30. The entire dependence of this immense family on God is set forth. With Him, to kill or make alive is equally easy. To hide His face is to withdraw favor (Ps 13:1). By His spirit, or breath, or mere word, He gives life

In genesis 2;7 dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.

Jezus is dus volgens de christenen de wijsheid van God. Maar ook volgens johannes 1 zijn woord. Evenzo is jezus zijn kracht, want in jeremiah geeft God aan dat hij de aarde schiep door zijn kracht. Hij is ook zijn breath/spirit want alles is geschapen door jezus (colossians 1:16). Nu is mijn vraag aan de christenen als alles door jezus is geschapen. En God gebruikte hem als een hamer om alles te maken, heeft jezus dan ook een woord (het woord in de mond van elijah (1kings 17:24, micah 4:2, 1 samuel 3:1), een kracht, een ‘breathe’ en wijsheid waarmee hij schept? Als dat het geval is waaruit zou dat blijken? En als het niet het geval is, is er dus een wezenlijk verschil in eigenschappen tussen Jezus en God. Hoe kan je dan spreken over 2 co-equal wezens zoals huidige trinitarians dat doen? Als christenen aangeven hij is niet zijn adem of spirit, wie blaast dan het leven in mensen als dat God is welke rol speelt jezus hierin? Gezien het feit dat alles volgens Paulus door jezus is geschapen?

Punt 5: colossians 1:16 geeft aan alle dingen zijn door jezus geschapen en voor hem.

Kunnen de christenen ons uitleggen in welke optiek de hel, de antichrist en satan is geschapen voor jezus en door jezus? En hoe dit in overeenstemming staat met johannes 3:16? Waarbij de zoon die dus alles heeft geschapen en voor wie alles is geschapen, moet sterven voor slechts de wereld? En hoe het zo kan zijn dat alles wat voor hem en door hem is geschapen, dat hij een ransom is for many? En voor wie is hij (jezus) dan een ransom (marcus 10;45)? Volgens de autoritaire kerkvader origenes, maar ook gregory of Nyssa voor de satan. (Gregory of Nyssa, the great cathecism, chapter 23)

Bovendien als alles voor Jezus is geschapen dan is dit in tegenstrijdigheid met 2 ezra 8:1 waarin duidelijk staat; “the most high hath made this world for many”.

2 esdras 8;1; And he answered me, saying, The most High hath made this world for many, but the world to come for few.

Punt 6; de christenen claimen dat enkel de menselijke aard van jezus heeft geleden op het kruis. En niet zijn goddelijke aard.

Deze mening wordt verkondigd door een ketterse stroming binnen het christendom en wordt enkel in discussie met moslims gebruikt om zodoende niet door de mand te vallen.

De doorsnee leer binnen het christendom is verkondigd op het concile van Efeze in het jaar 431. Dit was een concille waarbij de leer van de nestorianen werd bestempeld als ketterij. De nestorianen maakten dus een onderscheid tussen het menselijke en goddelijke en gaven aan dat slechts het menselijke had geleden. In deze concille werd ook bepaald dat Maria, Moeder Gods was, niet enkel van zijn menselijke natuur maar ook diens Goddelijke natuur.

De oorspronkelijk christelijke leer is als volgt; 4. IF ANYONE DISTRIBUTES BETWEEN THE TWO PERSONS OR HYPOSTASES THE EXPRESSIONS USED EITHER IN THE GOSPELS OR IN THE APOSTOLIC WRITINGS, whether they are used by the holy writers of Christ or by him about himself, AND ASCRIBES SOME TO HIM AS TO A MAN, THOUGHT OF SEPERATELY FROM THE WORD FROM GOD, AND OTHERS, AS BEFITTING GOD, TO HIM AS TO THE WORD FROM GOD THE FATHER, let him be anathema.

De ketterij van het Nestorianisme is in het Concilie van Chalcedon in 451 n.Chr. impliciet behandeld; (..) “Wij belijden, in navolging van de heilige vaders, allen eenstemmig dat onze Heer Jezus Christus één en dezelfde Zoon is, volmaakt in zijn Godheid en volmaakt in zijn mensheid, waarlijk God en waarlijk mens, bestaande uit een redelijke ziel en een lichaam, één van wezen met de Vader naar zijn Godheid en één van wezen met ons naar zijn mensheid”

Er is dus geen onderscheid tussen het menselijke en het goddelijke. Allebei leiden tijdens de kruisiging. Het is slechts een noodkreet van christenen om een ketterse stroming te omarmen, zodat ze ‘niet’ nog harder moeten zweten tegen een moslim.

Punt 7: de christenen mogen jezus een tweede God noemen. Hun kerkvaders noemen jezus al vanaf het midden van de tweede eeuw, een numerieke tweede God. Justinus de martelaar geeft in zijn werk ‘a dialogue with thrypo the jew’ aan dat jezus een ‘tweede God’ genoemd mag worden. (Eginhard Meijering, Geschiedenis van het vroege Christendom, 189).

Eveneens geeft Origenes dit aan in zijn werk against celsus 8:15. Jezus is dus een numerieke tweede God voor christenen. Hierbij proberen ze het probleem op te lossen dat jezus in essentie gelijk is aan God. Dit is precies wat Marcion zei; 2 goden allebei in essentie gelijk, betekent dit dat er dan.

Punt 8: Kerkvader Origenes levert over dat de ebonieten onderling verdeeld waren. Maar dat er onder hen een groep was, die de maagdelijkheid van Maria erkende. (Against celcus, LXI) En dat ze de apostel paul niet accepteerde en erkende. (Origenes, celsus 5:65) En dat ze tenslotte Jezus slechts als messias accepteerden. Dit is een vroege tweede eeuwse stroming die dus een geloofsovertuiging hadden die overeenkomt met de opvatting over Jezus binnen de islam.

Een tweede groepering die de Goddelijkheid van Jezus as niet accepteerde en aangaf dat hij geschapen was zijn de arianen.

Op basis van de lxx versie (ektise =created) van spreuken 8:22-23 claimden de arianen (biblehub.com commentary) dat jezus as geschapen was. Het was dan ook een discussiepunt binnen de concilie van Nicea, dat ze benadrukten als weerlegging op de claim van de arianen dat jezus verwekt is en niet geschapen.

Punt 9: Origen, De Principiis Chapter VII, 3. Origenes geeft in deze bron aan; “that it says the apostles could not yet receive those things which the savour wished to teach them until the advent of the holy spirit, who pouring himself into their souls might enlighten them regarding the nature and faith of the trinity”. Dus het was pas na de ‘dood’ van jezus as en de komst van paracletos dat de apostelen de leer van jezus as begrepen zouden hebben. Dit is natuurlijk heel raar dat je de aard en natuur van iemand niet kent als degene al drie jaar lang naast je loopt te prediken.

Daarnaast zegt Origenes op zijn commentaar op 2 corinthians 13:3; “since you are seeking for proof of the Christ who speaks in me”. That christ continued teach his apostles even after he ascended to heaven”.

De christenen nemen bepaalde verzen die figuurlijk zijn bedoeld, of als metafoor, letterlijk en proberen zo een drie-eenheid te herleiden uit het oude testament. Alhoewel hun eigen geleerden aangeven dat de drie eenheid niet eens werd begrepen tijdens het leven van jezus as, door de apostelen.

We vragen de christenen op basis waarvan zij de volgende verzen niet letterlijk nemen.

Exodus 15:3 3 The Lord is a man of a war. God is dus een man van oorlog. Zullen we dit nu letterlijk nemen?

Psalm 104:3 zegt het volgende; “u maakt van de wolken uw wagen, en beweegt u op de vleugels van de wind”. Ik neem aan dat dit niet letterlijk wordt genomen door de christenen.

Spreuken 15:3; The eyes of the LORD are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Betekent dit dat zijn ogen daadwerkelijk een aparte entiteit zijn en overal rondhangen of is dit figuurlijk bedoelt en moeten we het opvatten als het feit dat God alles ziet en waarneemt en dat niks hem ontglipt?

10: De christenen spreken over de heilige geest dat het een aparte entiteit is en onderdeel is van de drie personen die gezamenlijk een eenheid vormen. Waarom zou de heilige geest een aparte eenheid zijn maar de geesten in jesaja 11:2 niet? The spirit of Jahweh, the spirit of wisdom, the spirit of counsel?