Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Response op Deo Volente NL

Response op Deo Volente NL

De evangelist heeft een artikel geschreven waarin hij een poging doet om onze artikel te weerleggen, we zullen kort ingaan op de punten die worden aangehaald.

Hij schrijft het volgende; “Of de methode is niet juist, maar dan kunnen ze die ook niet toepassen om vermeende profetieën over Muhammed (sav) uit de Bijbel te plukken”.

Ik heb de Evangelist meerdere malen gewezen op de feiten, echter wilt deze koppige jongeman het blijkbaar niet begrijpen.

Allereerst Imam Qurtubi zegt in zijn risala; “De evangeliën, waar Muhammed (sav) over spreekt zijn niet de vier gospels”. (1)

Zoals de evangelist in zijn eigen video aangeeft corresponderen delen van de Koran met verhalen die in de omloop waren in de zevende eeuw die niet zijn opgenomen in de evangeliën, maar die beschreven staan in andere geschriften. Zodoende worden er wonderen genoemd over Jezus (vrede zij met hem) in de Koran, die niet vermeld staan in de huidige vier gospels. We lezen in authentieke islamitische bronnen ook aan dat er in die tijd, meerdere bronnen voor handen waren. Dit zijn getuigenissen van Salman al Farisi (wie voorheen een christen was) en van Abdullah ibn Selam die behoorde tot de zeven rabbijnen van Medina. De joodse Rabbijn Abdullah ibn Selam (Moge Allah tevreden met hen beiden zijn) geeft zelfs aan; “wij herkennen de edele profeet (sav) als onze eigen zoon”.

Ook orientalisten als Watt en Hans Kung zijn van mening dat op basis van een objectieve beredenering niet te ontkennen valt dat de profeet Mohammed (sav) een profeet is in navolging van de profeten beschreven in het oude Testament.

Ten tweede heb ik de desbetreffende persoon al meerdere malen aangegeven dat zijn eigen kerkvader namelijk Justinus de Martelaar claimt dat joden bewust profetieën verwijderden uit hun geschriften. Enkele profetieën die hij in zijn geschrift citeert zijn niet meer voorhanden en zijn verdwenen uit ’the book of Ezra’. (2)

Ten derde citeerden wij eerder ook Fahreddin Razi die het volgende zegt; “hetgeen wat over is aan profetieën over de profeet Mohammed (sav) in de Bijbel en Thora”. Gezien het feit dat joden en christenen profetieen wijzigden zoals aangegeven staat in Soera 5 vers 13 en 14. Ibn Qayyim zegt in zijn ‘risala’ dat de profeet (sav) niet letterlijk beschreven staat, maar dat er verwijzingen staan naar de edele profeet (sav). Zoals het woord messias ook niet voorkomt in de huidige Thora (eerste vijf boeken), is het ook niet verwonderlijk dat de edele profeet (sav) er niet letterlijk beschreven staat. Zoals de christenen Galatan 3;16, Johannes 13;18 en Matteus 2;23 als een profetie achtten is het niet verwonderlijk dat moslims dezelfde methode toepassen om christenen erop te wijzen dat precies op dezelfde manier talloze profetieën staan over de edele profeet (sav).

Ten vierde In zijn tafseer van de Koran vers 7;157 zegt de vroege Koran commentator Imam Maturidi (overleden 330) het volgende; “het feit dat de edele profeet (sav) ongeletterd is bewijst, dat hij de openbaringen van Allah kreeg, dit was ook duidelijk voor de christenen en joden, die hem kenden”. Zodoende een ongeletterde man die oproept tot tawheed, en die afgoden vernietigd, waaronder de christelijke afgod ‘Jezus’ ontvangt zijn kennis niet uit de evangelieen noch uit de Thora, maar direct van Allah.

Ten vijfde corresponderen een deel van de profetieën die worden aangehaald in het NT, met de Septuagint en niet met de Masoretische tekst noch met de gevonden Dode Zeerollen, waar de evangelist zoveel waarde aan hecht. We zullen enkele voorbeelden hiervan noemen;

– Paulus citeert in zijn brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 10 vers 5, de volgende passage; “maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;”. Dit gedeelte komt uit Psalmen 40:6-7. Echter correspondeert het niet met de Masoretische tekst, want daar staat het volgende; “but my ears you have opened”. Terwijl de passage als volgt staat geschreven in de Septuagint; “but a body you restored to me”.

– In Lucas 4:18 wordt er verwezen naar Jesaja 61:1. De tekst correspondeert niet met de Dode Zee-Rollen én niet met de Masoretische tekst. Enkel met de Septuagint.

Zoals we hierboven hebben gezien citeren de christenen vele profetieën die corresponderen met de Septuagint en niet met de Masoretische tekst. We zien ook bij vroege kerkvaders dat zij de septuagint als geïnspireerd achtten. Een goed voorbeeld hiervan is Justinus de Martelaar.

De evangelist schrijft het volgende op onze uiteenzetting wat betreft deuteronomium 18;15-18 het volgende; “Ten tweede (..) dat de profeet uit het midden van de Israelieten komt`.

Hij weet uiteraard niet dat er het volgende staat in de Septuagint versie van de Thora die door zijn kerkvaders als geïnspireerd werd geacht, en werd gebruikt en gevolgd door de vroege christenen waaronder Paulus en Lucas;

“15 The Lord thy God shall raise up to thee a prophet of thy brethren, like me; him shall ye hear:”(4)

Zoals we hierboven kunnen lezen ontbreekt ‘from among you’ waarnaar de Evangelist refereert in de Septuagint. Het is dan ook een ongegronde argument, die hij aanhaalt, want volgens dezelfde evangelist was de Septuagint ook een interpretatie van de Masoretische tekst, hieruit kan je opmaken dat een deel van de joden het dus niet interpreteerden dat de profeet beschreven in deuteronomium 18;18 uit het midden van de Joden moet komen. Door een gebrek aan kennis slaat hij de plank mis.

De evangelist claimt daarnaast het volgende; “De Koran zegt dat hij in de Thora en het Evangelie is. Echter jesaja is noch Thora noch Evangelie!”.

Deze meneer is nogal hilarisch in zijn eigen Bijbel staat het volgende;

“Johannes 15;25, zo gaat in vervulling wat in hun wet geschreven staat”.

Als we de commentaar op Johannes 15;25 lezen staat het volgende;

“A quotation from Ps 35:19 and Ps 69:4. As a technical term law (νόμος, nomos) is usually restricted to the Pentateuch (the first five books of the OT), but here it must have a broader reference, since the quotation is from Ps 35:19 or Ps 69:4. The latter is the more likely source for the quoted words, since it is cited elsewhere in John’s Gospel (2:17 and 19:29, in both instances in contexts associated with Jesus’ suffering and death). (English Word Bible).

Zoals we kunnen lezen wordt het woord ‘Thora’ of de ‘wet’ ook in bredere zin opgevat, wat dus inhoudt dat het de gehele Tanakh omvat. Dit is ook meerdere malen het geval in de Bijbel. De evangelist is dus ook nog eens contradictioneel aan zijn eigen geschriften.

Dit was een korte uiteenzetting over zijn artikel. Wij zijn het kat en muis spel met deze persoon nogal zat. Ons eerdere gesprek heeft duidelijk gemaakt, dat we zeker serieus genomen moeten worden. Want voorheen had hij nogal een hoge dunk van zichzelf, waarbij hij ons beschouwde als; “kleine kinderen”. Mocht hij nog een gesprek met Answering-Christianity willen, be my guest, want dit keer zullen we hem huilend naar huis sturen (debat methode van Zufer bin Huzeyl).

 

 

 

(1) Mawlana Rahmetullah citeert meerdere passages die aantonen dat de Gospels en Thora grotendeels niet meer authentiek zijn.

(2) Adam Clarke, the Holy Bible, containing the old and new testaments, volume 2

(3) http://www.biblestudytools.com/lxx/deuteronomy/18-15.ht