Home / Tegenstrijdigheden in de Bijbel / Mattheüs 2:23 : Profetie of inconsistentie ?

Mattheüs 2:23 : Profetie of inconsistentie ?

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij Moslims zijn.” [Surah Ali-‘Imraan : Ayah 64]

Dit staat er in Mattheüs 2:23 : And he went and lived in a city called Nazareth, so that what was spoken by the prophets might be fulfilled, that he would be called a Nazarene. [English Standard Version]

In Mattheüs wordt er beweerd dat de Profeten hebben geprofeteerd over de Messias, dat de Messias ‘Nazarener’ zal worden genoemd. Klopt dit ?

Christelijke geleerden refereren meestal naar Jesaja 11:1. Jesaja 11:1 : There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. [English Standard Version].

Zoals u kunt zien is er helemaal géén sprake van het woordje ‘Nazarene(r)’ in het desbetreffende vers. Dus waarom wijzen ze naar Jesaja 11:1 ? Het gaat om het woordje ‘branch’. Het Hebreeuwse woordje wat voor voor ‘branch’ gebruikt wordt in Jesaja 11:1 is נֵצֶר oftewel netzer. Het argument gaat als volgt : ‘Mattheüs zegt dat de profeten hebben geprofeteerd over de Messias dat hij een Nazarene(r) zal worden genoemd. Het is een verwijzing naar Jesaja 11:1 en is een woordspeling in verband met het woordje ‘Netzer’ in Jesaja 11:1 en ze zijn ook etymologisch verbonden met elkaar.’

2 Problemen :

1) Het klopt dat ‘Netzer’ en ‘Nazarener’ etymologisch met elkaar verbonden zijn. Maar het feit is dus nog altijd dat het woordje ‘Netzer’ niet ‘Nazarene(r)’ betekent, want dat is uiteindelijk de claim die Mattheüs maakt. Dus voldoet dat argument niet.

2) Het is slechts één profeet. Mattheüs heeft het over (meerdere) Profeten.

We zien ook dat het woordje ‘netzer’ later wordt vervangen door ’tzemach’ in Jeremia 23:5 (als voorbeeld) ter bevestiging dat de ware bedoeling was dat dit gaat over een ’tak’, een nakomeling, en dat de bedoeling niet was dat dit zou gaan om een Nazarener. Als ‘netzer’ ook daar gebruikt werd had men nog wel een klein punt maar helaas zien we dus waar het daadwerkelijk om gaat. Een rechtschapen ’tak’/nakomeling.

Jesaja 11:1 : There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. [English Standard Version].

Jeremia 23:5 : “Behold, the days are coming, declares the LORD, when I will raise up for David a righteous Branch, and he shall reign as king and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land. [English Standard Version]

Vervolgens is het ook wel vrij inconsistent want waarom zouden Moslims dit dan niet kunnen doen met betrekking tot Machamadim in Shir HaShirim (Hoogliederen) ?

Net zoals ‘Muhammad’ en ‘Machamadim’ etymologisch verbonden met elkaar zijn maar toch 2 verschillende betekenissen hebben, zijn ook het woordje ‘Netzer’ en het Hebreeuws woordje voor ‘Nazarene(r)’ etymologisch verbonden met elkaar maar hebben ze 2 verschillende betekenissen. Een Moslim kan net zo goed de claim maken dat ‘Muhammad’ een woordspeling is van ‘Machamadim’, net zoals de Christelijke geleerden claimen omtrent ‘Nazarene(r)’ en ‘Netzer’.

De vragen zijn dus als volgt :

1) Sinds wanneer betekent het woordje ‘Netzer’ – ‘Nazarener’ ?

2) Welke andere profeten hebben het gehad over ‘Netzer’ als profetie over de Messias ?

3) Waarom zou een Christen dit wel mogen en kunnen doen maar een Moslim dit niet mogen of kunnen doen in verband met de Profeet Muhammad(salliAllahu ‘alayhi wa sallam) ?

Moge Allah ons allen leiden op het Rechte Pad.