Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Zitten er ‘Satanverzen’ in de Koran?

Zitten er ‘Satanverzen’ in de Koran?

Allereerst in de Tafseer van Tabari (Moge Allah hem genadig zijn) staat niet dat Allah, verzen openbaarde, die verzoening bepleitte met de afgoddienaren, of die positief sprak over hun Goden. We lezen slechts in enkele tafseer – waaronder die van Tabari- dat de satan de tong van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verdraaide tijdens het reciteren van een vers.

We lezen in de overlevering die voorkomt in het werk ‘Tabaqatul Kubra’ van Ibn Sa’d het volgende:

“the devil interjected two phrases (kalimatayn) upon his tongue:
Those are the elevated cranes: truly their intercession is dearly hoped!”. Dus volgens de zwakke overlevering was het niet Allah die het openbaarde, maar de Satan”,

De bovenstaande overlevering die voorkomt in het werk van Ibn Sa’d en die is opgenomen door Al-Baghawi (moge Allah hem genadig zijn) in zijn tafseer is zwak.(1)

De overleveraar Muhammed ibn Umar Al Waqidi is bestempelt door Imam Ahmad, al Madani en Abu Hatim ar Razi als leugenaar. Imam Bukhari geeft
aan dat zijn overleveringen verworpen worden. Imam Ad-Dahabi (Moge Allah genadig met hen allen zijn) zegt dat er een consensus bestaat over Al Waqidi, en dat zijn overleveringen worden verworpen.
Zodoende is dit een zwakke overlevering. Ibn Katheer (moge Allah genadig met hem zijn) geeft ook aan dat het geen authentieke overlevering is.

We zien dat imam Tabari een overlevering heeft opgenomen in zijn tafseer die aangeeft dat de Satan, de tong van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem)
verdraaide waarop de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) iets toevoegde aan zijn recitatie wat niet geopenbaard was door Allah. Het gaat dus niet om Satanverzen die door
Allah zouden geopenbaard zijn, maar het gaat om een recitatie van de profeet, die hij volgens de zwakke overlevering in de tafseer van Tabari, verkeerd reciteerde.

De mening van prof.dr. Hamidullah is dat Soera 53 vers 19 door toedoen van de Satan, niet op een vragende manier werd geciteerd door de profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

In soera 22 vers 53 wordt volgens Tabari aangegeven dat dit is gedaan als test voor de gelovigen, om te kijken of zij wel daadwerkelijk geloven. De overlevering in het werk van Tabari is echter zwak.

We zien dat er al heel vroeg kritiek ontstond tegen deze overlevering. We zien in het werk van Jassas al hanafi (overleden 370) dat hij aangeeft dat er een discussiepunt is wat betreft de overlevering en dat de juiste interpretatie van het vers 22;52 is dat Satan niet de tong van de profeet verdraaide, maar dat iemand onder de aanwezigen, woorden toevoegde aan de recitatie van de profeet (sav), zodat de afgodendienaren die dit op afstand vernamen, van mening waren dat het de woorden van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) waren.

De satan duidt dan ook op de afgoddienaar, die dit stukje “Those are the elevated cranes: truly their intercession is dearly hoped!” toevoegde.

De overlevering die Imam Tabari aanhaalt is Moersal. Qadi Iyaad (1083- 1149) geeft aan in zijn werk as Shifa, dat de overlevering geen doorlopende sanad heeft, daarnaast heeft geen enkele betrouwbare imam het opgenomen in zijn ‘sahih’ hadieth compilatie. Volgens Qadi Iyaad is het slechts opgenomen door historici die elke overlevering klakkeloos overnemen zonder deze te verifiëren.

Imam Razi (moge Allah hem genadig zijn) geeft aan dat deze overlevering als zwak wordt beschouwd door de hadieth geleerden; Toen Ibn Khuzeyma werd gevraagd omtrent dit vraagstuk, antwoordde hij; “dit is een verzinsel door heidenen”. Ook Imam Al Bayhaqi geeft aan dat het een zwakke overlevering is.

Shaykh al Islam Ibn Taymia (moge Allah hem genadig zijn) geeft aan in Majmu’at Fatawa, II, 282; dat satan de toevoeging deed, echter niet via de tong van de profeet (sav), zodat de heidenen dachten dat de profeet (sav) uit was op verzoening.

Ibn katheer (moge Allah hem genadig zijn) citeert van Ez-Zuhri die levert het volgende over; “wat de Satan had toegevoegd aan de woorden van de profeet (sav), (niet door de tong van de profeet) (sav), dat vernamen de afgoddienaren.

De overlevering die via al-Zubayr is overgeleverd en die tevens wordt aangehaald door Shaykh Albani (moge Allah hem genadig zijn), geeft aan dat de satan of een satan onder de mensen de woorden heeft toegevoegd aan de recitatie van de profeet, waarbij geen enkele vermelding staat dat dit door de tong van de profeet (sav) gebeurd. (2)

Ez Zerkani (moge Allah hem genadig zijn) levert over in zijn Serhu Mevahibu’l Leduniye, Imam Ahmad Sirhindi (moge Allah hem genadig zijn) levert over in zijn Mektubat, Elmali Hamdi Yazar (moge Allah hem genadig zijn) levert over in zijn tafseer, daarnaast nog vele anderen, die aangeven dat het niet de tong van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was die de Satan verdraaide, maar dat er een toevoeging werd gedaan door Satan of door een afgoddienaar.

(1) Ibn Sa`d (d. 230) in his al-Tabaqat al-Kubra
(reprint Beirut: Dar Sadir), vol. 1 said:

(2) Het onderwerp wordt tot in de details behandeld door Ustad Bassam Zawadi,

http://www.call-to-monotheism.com/prophet_muhammad__peace_b…