Home / Jezus / Identiteit van Jezus, deel 2

Identiteit van Jezus, deel 2

In deel 1 hebben we kunnen zien dat niemand vanaf de eerste getuigen naar de moeder van Jezus vzmh, naar de metgezellen van Jezus vzmh tot de mensen die in de tijd van Jezus vzmh leefden, geloofden dat hij God was! In deel 2 gaan we een kijkje wat Jezus zelf dacht dat hij was. Laten wij niet voor hem spreken, maar laten we een kijkje nemen wat hij zelf zei en of hij op dezelfde lijn zat met degenen die hem persoonlijk kenden.

Jezus vzmh heeft NOOIT gezegd dat hij God was! Is dit een toeval? Absoluut niet. Als wij beweren dat iemand een koning is, verwacht je natuurlijk ook dat diegene zelf ook ooit heeft gezegd dat hij een koning was, of op zijn minst toch één keer. Om een voorbeeld te geven, gaan we even terug naar het Oude Testament. Als we naar het Oude Testament kijken, dan zien we dat God herhaaldelijk en met trots zegt dat hij God is. De christenen beweren dat Jezus vzmh de God is van het Oude Testament. Zo’n bewering brengt echter wel vele problemen met zich mee. Ons vraag is dan; Waarom heeft Jezus vzmh niet eens één keer gezegd dat hij God is in het Nieuwe Testament? Is de Almachtige God zich opeens gaan schamen? Is God opeens veranderd? Absoluut niet, want de God in het Oude Testament heeft het heel duidelijk gemaakt God niet veranderd;

Maleachi 3:6
“Ik, de HEER, ben NIET veranderd, en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jakob.”

Jakobus 1:17
“elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is NOOIT ENIGE verandering of verduistering waar te nemen.”

Dat God niet veranderd, geeft hij ook duidelijk weer in de volgende verzen; Numeri 23:19, Romeinen 11:29, Hebreeën 6:17-18, 1 Samuel 15:29.

Wanneer God zegt dat hij niet veranderd, dan betekent dit dat hij niet veranderd van essentie, zijn eigenschappen, zijn doel en zijn decreten. Echter, laat dit de christenen met een groter probleem over. Als Jezus vzmh inderdaad God zou zijn, dan is God gezien het Nieuwe Testament een DRASTISCHE verandering ondergaan. Niet zozeer omdat hij een man zou zijn geworden, of de zoon van de man(Son of man), of zoon van God(Son of God) (wat geheid ook tot verandering behoort), maar omdat zijn eigenschappen en essentie VOLLEDIG zijn veranderd!

De meeste lezers zullen bekend zijn met het christelijke concept van God, de drie-eenheid. Dit houdt voor hen in dat de drie personages (de Vader, de Heilige geest en Jezus) samen één entiteit vormen. Ondanks dat je het woord drie-eenheid nergens in de Bijbel zult tegenkomen, is het belangrijk om te kijken in hoeverre de drie-eenheid wordt ondersteund in de Bijbel. Laten we samen even het volgende vers analyseren;

“Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar MIJN Vader, die ook JULLIE Vader is, naar MIJN God, die ook JULLIE God is.” Johannes 20:17

De Jezus die volgens de christenen de vleesgeworden God is, vertelt ons duidelijk dat de God waarin zij geloven, OOK ZIJN God is! De vader van hun, is OOK zijn Vader. Het is hier opmerkelijk dat Jezus zich gaat vergelijken met de rest van de mensen. Hij wilt hiermee een duidelijke boodschap geven en de gegeven boodschap is ook zeker duidelijk. Stel je het volgende scenario voor. Is het logisch dat als iemand tegen je zegt: ‘Ik HEB een God’, dat jij dan zegt: ‘O, jij BENT dan vast ook God’? Nee, natuurlijk niet. Deze twee zinnen zijn duidelijk twee tegenpolen van elkaar.

Daarbij kon Jezus niet duidelijker zijn dan in Johannes 17:3-4;

“Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de ENIGE WARE God, en hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde UW GROOTHEID getoond door het werk te volbrengen dat U MIJ OPGEDRAGEN hebt.”

Jezus vertelde de mensen dat zij de ENIGE WARE God zullen kennen die hem gezonden heeft! Volgens Jezus zelf is er dus maar één ware God en dat is degene die hem heeft gezonden. Jezus verwijst hier naar de Vader. Als er daadwerkelijk een drie-eenheid bestond, waarom wordt Jezus zelf, noch de Heilige geest betrokken bij de ‘enige ware’ God? Waarom wordt er verder gesproken over ‘uw’ grootheid en niet over ‘onze’ grootheid? Was Jezus dan niet dezelfde God als in het Oude Testament? Was Jezus niet de vleesgeworden God? Was dit dan juist niet de ultieme gelegenheid om hun drie-eenheid duidelijk te openbaren? Waarom werd dat niet gedaan maar werd daarentegen juist een duidelijke onderscheid gemaakt tussen Jezus en de Vader? Antwoord is duidelijk.

Vers 4 laat echter ook nog eens zien dat het concept van verlossing waar zij in geloven (kruisiging) niet klopt! Want in vers 4 zegt Jezus ‘Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te VOLBRENGEN!’ Weet dat Jezus hier nog niet is gekruisigd. Hoe kan Jezus zeggen dat zijn werk voltooid is, terwijl hij nog niet eens gekruisigd is? En volgens de christenen gaat het allemaal om de kruisiging, aldus verlost worden van hun zonden. Het is dus heel onlogisch om te zeggen dat het werk volbracht is, terwijl de kruisiging JUIST het belangrijkste zou zijn voor hun. Ook dit laat zien dat het concept van verlossing waar christenen in geloven, net als de drie-eenheid, niet de leer van Jezus vzmh is.

Laten we een andere vers van het evangelie van Johannes analyseren;

“Dit moet u VOOR GOD doen: geloven IN HEM die hij gezonden heeft,’ antwoordde Jezus.” Johannes 6:29

Jezus vertelt ons hier wat je voor God moet doen; Namelijk in HEM geloven die hij(aldus Jezus) heeft gezonden. Als Jezus inderdaad God zou zijn, waarom distantieert hij zich zo nadrukkelijk door te zeggen dat je NIET in hem, maar in degene die HEM heeft gezonden moet geloven? Zijn de christenen niet degenen die ons vertellen dat je voor het verkrijgen van de verlossing, moet geloven in Jezus? Als Jezus dus zoals jullie beweren God zou zijn, waarom zegt hij niet in ONS geloven? Of in de drie-eenheid? Of hij die in mij gelooft, zal verlost worden? Waarom maakt hij geen gebruik van de kans die hij daar op dat moment had om de drie-eenheid te bewijzen? Wat voor een boodschap wil hij ons geven door te zeggen dat je in HEM moet geloven die HEM gezonden heeft? Precies, ook hier is zijn boodschap duidelijk. Jezus vzmh probeert elk associatie met God te vermijden.

Verder zegt Jezus in Johannes 12:49;
“Ik heb NIET namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken.”

Zie hier hoe duidelijk Jezus vzmh zichzelf als dienaar van de ENIGE WARE God zoals in Johannes 17:3 heeft beschreven.

Jezus vzmh maakt het volgende duidelijk in Johannes 14:28;

“Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader IS MEER dan ik.”

Hoe meer duidelijk kan Jezus vzmh nog zijn? Jezus zegt; God heeft mij gezonden, Hij doet alleen wat God hem vertelt, alles wat hij heeft behoort toe aan God en NIET aan hem, en voor degenen die nog in twijfel zijn, zegt Jezus vzmh; ‘WANT DE VADER IS MEER DAN IK’!!

-Verder brengen vele christenen het volgende vers aan in Jesaja 7:14;

“Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.”
Punt! Zij citeren altijd alleen maar tot vers 14 en de rest van de verzen citeren ze niet. We zullen zo zien waarom. We willen de lezers er ook bij attenderen dat het hier tevens gaat om een onvervulde profetie, aangezien Jezus nergens in de Bijbel Immanuel wordt genoemd. Maar for the sake of argument, gaan we hier niet moeilijk over doen. Juist zijn wij gewild om dit vers de kenmerken aan Jezus, aangezien het weer onze kant versterkt.

Want de twee verzen erna 15 & 16 vertellen ons;

“Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zo veel angst inboezemen, ontvolkt zijn.”

Dat wij mensen niet altijd een juiste onderscheid kunnen maken van het goede en kwade is vanwege onze beperkingen als mens. Maar dit kun je toch niet verwachten van iemand die vermoedelijk een goddelijke natuur zou bezitten zoals de christenen dit beweren? Wat voor een beeld willen jullie de gelovigen geven, O christenen? Door te zeggen dat God een jongetje zal zijn die naar mate de tijd, zal leren wat het verschil is tussen het goede en het kwade? Het mooie is, dat dit nog eens bevestigd wordt in Lucas 2:52;

 

“Jezus GROEIDE verder op en zijn wijsheid nam nog TOE. Hij kwam steeds meer in de gunst BIJ God en de mensen.”

De kritische lezer ziet al duidelijk dat dit vers zelfs meerdere problemen met zich meebrengt voor degenen die geloven dat Jezus vzmh God is. ‘God’ zou ten eerste niet weten wat het verschil is tussen het kwade en het goede pas wanneer hij het zou leren. Daarbij vertelt dit vers dat ‘God’ dus groeide in wijsheid. Dit terwijl in Jesaja 11:1-3 ons wordt vertelt dat God de geest is van wijsheid! Wat nog frappanter is, is dat ‘God’ niet alleen steeds meer in gunst kwam bij de mensen, maar ook nog eens bij GOD zelf!?!? Als men gelooft in concepten zoals de drie-eenheid, dan krijg je inderdaad zulke rare uitkomsten als ‘God kwam in gunst bij God’. Als de christenen inderdaad zouden geloven in één God, dan kan het niet zo zijn dat de ene ‘God’ steeds meer in gunst zou zijn bij de andere God. Dit laat zien dat er hier wederom een duidelijke onderscheid wordt gemaakt tussen Jezus en God en er niet gerefereerd wordt naar éénheid tussen deze twee!

In Daniël 7:13-14
“In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap VERLEEND, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.”

Hier lezen we dat Jezus de volgende attributen wordt GEGEVEN; Macht, eer en het koningschap. Deze ‘God’ bezit ze niet, maar wordt het hem GEGEVEN. Om het nog mooier te maken, bevestigd Paulus dit ook in 1 Korintiërs 15:27;

“want er staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd.’ Wanneer er ‘alles’ staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt.”

Nog steeds niet overtuigd dat Jezus alles is gegeven in plaats van dat hij ze al in bezit had? Laten we dan het volgende vers bijhalen wat deze situatie nog eens verder bevestigd in Mattheüs 4:8-10;

“De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u GEVEN als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid De HEER, uw God, vereer ALLEEN Hem!”
Net als de vorige verzen, brengt ook dit vers vele problemen met zich mee voor degenen die daadwerkelijk geloven dat Jezus God is. In dit vers kunnen we zien dat de duivel zelf ook bewust is van het feit dat Jezus niet de koninkrijken van de wereld bezit. Omdat de duivel dit weet, probeert hij Jezus te verleiden door te zeggen dat hij alle koninkrijken zal krijgen als hij hem zou AANBIDDEN. (De duivel probeert ‘God’ te verleiden…) We treffen hierbij dan ook gelijk het volgende probleem. Als Jezus inderdaad God zou zijn, waarom zou duivel hem dan nog proberen te verleiden met hetgeen dat God zonder enige twijfel al in bezit heeft? ALLE koninkrijken behoort tot God. Het is immers allemaal Gods creatie. Binnen de Abrahamitische geloof is de duivel bestempeld als een zeer slimme schepsel van God. De duivel zelf weet dat je God niet kan verleiden zoals het wordt aangegeven in Jakobus 1:13;

“Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.”

De duivel weet dat het onbegonnen werk is om God te proberen verleiden met hetgeen dat hij zelf heeft gecreëerd en de macht heeft om alles weer in zijn bezit te nemen. Maar dat de duivel dit wel probeert, geeft dus duidelijk weer dat het hier niet gaat om een ‘goddelijke’ Jezus. Dit wordt nog eens extra versterkt doordat Jezus vzmh aangeeft dat je ALLEEN de Heer moet aanbidden en Hem ALLEEN moet vereren. Sommige christenen proberen dit te verklaren door te zeggen dat de duivel wel zou weten dat hij God is, maar dit als voorbeeld wilt gebruiken om te laten zien dat God niet verleid kan worden. Deze verklaring werkt niet en is veel te simplistisch en ook tegen sprekend. Hoe geloofwaardig is het, om te geloven dat de duivel mee zou willen werken met de plannen van God? Mocht hij willen meewerken, dan zou dit juist de ultieme doel van de duivel doen schaden! En mocht de duivel ook daadwerkelijk weten dat Jezus God zou zijn, dan had Jezus duidelijk moeten zeggen: ‘Aanbid mij en vereer alleen mij’. Maar ook dit zegt hij niet, noch heeft hij ooit om aanbidding gevraagd in de Bijbel!

Verder stellen veel christenen hun criteria voor de goddelijkheid van Jezus vast door te zeggen dat hij aanbeden werd. Buiten het feit dat dit een hele zwakke argument is, zijn wij bereid om mee te gaan met dit criterium. Alhoewel er genoeg mensen vandaag de dag nog worden aanbeden, bewijst dit natuurlijk niet dat zij ook God zijn. Zij zeggen ons dat toen Jezus aanbeden werd en hij deze gebeden niet had afgekeurd, dat dit zijn goddelijkheid zou bevestigen.
Zoals we ervoor hebben aangegeven heeft Jezus duidelijk gemaakt wie hier ALLEEN aanbeden moet worden(Mattheüs 4:10). Dit heeft hij de duivel duidelijk gemaakt en gezegd dat hij niet hem(Jezus) moest aanbidden, maar de Vader alleen! Johannes 4:23 bevestigd dit verder;

“Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden,”

Nogmaals, hier zien we duidelijk hoe Jezus de ware aanbidding heeft gedefinieerd. Het is de aanbidding van de ENIGE WARE God alleen! Er is geen “drie-eenheid aanbidding”. De term drie-eenheid bestaat niet in de Bijbel! Jezus geeft een DEFINITIE van de WARE aanbidding en is dit dus de ultieme kans om de gehele mensheid te laten zien dat ook Jezus zelf aanbeden moet worden, zoals jammer genoeg hedendaags door de meeste christenen wordt gedaan..

VANDAAR dat Jezus in Marcus 7:7 het volgende zegt;
TEVERGEEFS VEREREN ZE MIJ, want ze onderwijzen hun EIGEN LEER, VOORSCHRIFTEN VAN MENSEN
Jezus geeft hier aan dat mensen zoals we die nu nog kunnen zien, hem verkeerd hebben begrepen en niet hun geloof praktiseren zoals het ze oorspronkelijk werd voorgeschreven, maar praktiseren volgens de voorschriften VAN DE MENSEN! (Dit heeft te maken met het feit dat de huidige Bijbel niet de Bijbel is die geopenbaard werd aan Jezus vzmh.)

Maar we gaan verder met het criterium dat werd opgesteld door de christenen.

1 Samuel 24:8-9
“Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen.
Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. 9 Nu haastte ook David zich naar buiten en riep hem achterna: ‘MIJN HEER EN KONING!’ Toen Saul omkeek, KNIELDE David NEER, BOOG DIEP VOOROVER.

Merk op hoe David, Saul riep als “mijn heer”. Dan komen de volgende vragen aanbod;

Heeft Saul de uitspraak van David en de aanbidding van David afgekeurd? Nee. Sterker nog, heeft God in de Bijbel deze actie van David afgekeurd? Nee!!
2 Samuel 14:4
“De vrouw uit Tekoa wendde zich tot de koning. Ze KNIELDE, BOOG DIEP VOOROVER en zei: ‘MIJN HEER en KONING, help me alstublieft.”
Heeft de Koning deze actie van de vrouw afgekeurd? Nee. Sterker nog, heeft God in de Bijbel deze actie van de vrouw afgekeurd? Nee!!
2 Samuel 14:22
“Joab KNIELDE, BOOG DIEP VOOROVER en zei: ‘Ik dank u, MIJN HEER en KONING, dat u mij goedgezind bent en mijn verzoek inwilligt.”
Heeft God in de Bijbel deze actie van Joab afgekeurd? Nee!!

De gestelde criterium van de christenen werkt ze eerder keihard tegen dan dat het in hun voordeel is. Verder kunnen we bewijzen dat het de ‘aanbiddingen’ die Jezus kreeg niet de aanbidding is zoals hoe wij God moeten aanbidden. Maar dit is na al deze zaken ook niet echt meer nodig.

Net zoals in de dag van vandaag, loofden de mensen in zijn tijd Jezus vzmh als God, maar Jezus heeft hen toen allemaal weerlegd;

Marcus 10:18
“Jezus antwoordde: ‘WAARIN noemt u mij goed? Niemand is goed, BEHALVE God.”

Marcus 12:29
“Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, ONZE God, is de ENIGE Heer;”

Johannes 14:28
“Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader IS MEER DAN IK.

Johannes 5:31
“Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring NIET betrouwbaar,”

Johannes 5:30
“Ik kan NIETS doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil VAN HEM die mij gezonden heeft.”

Johannes 5:37
“De Vader die MIJ gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem NOOIT gehoord en zijn gestalte NOOIT gezien,”

Mattheüs 24:36
“Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen EN DE ZOON NIET, ALLEEN de Vader weet het.”

Jesaja 11:1-3
“Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï, Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. Hij ademt ONTZAG* voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.”

*In de Engelse vertaling is het woord ontzag vertaald met ‘fear/angst’(wat ook een betere vertaling is). Als Jezus vzmh de geest van ANGST VOOR God in hem had..vertel ons alsjeblieft, hoe kan hij dan nog de Schepper van het heelal zijn?