Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Was ibn Abbas van mening dat de Thora niet is veranderd maar dat hij slechts verkeerd wordt geïnterpreteerd?

Was ibn Abbas van mening dat de Thora niet is veranderd maar dat hij slechts verkeerd wordt geïnterpreteerd?

Ibn qayyim noemt verschillende vormen van tahrif in de Thora; antropomorfistische toevoegingen aan god, verwijten aan profeten die zijn toegevoegd, en ten slotte neemt hij los hiervan enkele zaken door die zijn veranderd. (bron; Ibn Qayyim, Hidayetul Hiyara fi Ecvibetil Yehud ven Nasara).
De maliki jurist el karafi; “de passages in de bijbel en thora omtrent de verwijzingen naar de profeet sav zijn niet relevant voor ons, wij gebruiken deze om christenen en joden te overtuigen, wij hebben voldoende aan wonderen van de profeet (de koran)”.

De oelema hebben deze overleveringen wel beter begrepen dan enkele evangelisten, niettemin zullen we de claim inhoudelijk behandelen.

Er zijn twee duidelijke overleveringen die aangeven dat Ibn Abbas van mening is dat de Thora is veranderd. Deze komen voor in de Sahih van Bukhari.
Volume 9, Book 93, Number 613:
Narrated ‘Ikrima:
Ibn ‘Abbaas said, “How can you ask the people of the Scriptures about their Books while you have Allah’s Book (the Qur’an) which is the most recent of the Books revealed by Allah, and you read it in its pure undistorted form?”

Volume 9, Book 93, Number 614:
Narrated ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah:
‘Abdullah bin ‘Abbaas said, “O the group of Muslims! How can you ask the people of the Scriptures about anything while your Book which Allah has revealed to your Prophet contains the most recent news from Allah and is pure and not distorted? Allah has told you that the people of the Scriptures have changed some of Allah’s Books and distorted it and wrote something with their own hands and said, ‘This is from Allah, so as to have a minor gain for it. Won’t the knowledge that has come to you stop you from asking them? No, by Allah, we have never seen a man from them asking you about that (the Book Al-Qur’an ) which has been revealed to you.

Ibn Abbaas said in his commentary on Surah 2:79;
(Therefore woe) severe punishment, and it is said this means: a valley in Hell (be unto those who write the Scripture with their hands) changethe description and traits of Muhammad (pbuh) in the Book (and then say, ” This is) in the Book that has come (from Allah ” , that they may purchase) through changing and altering it (a small gain therewith) a small gain in terms of means of subsistence and surplus of property. (Woe unto them) theirs is a severe punishment (for what their hands have written) have altered (and woe unto them) and theirs is a severe punishment (for what they earn thereby) of unlawful earnings and bribes. (Ibn Abbaas, Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs, Commentary on Surah 2:79, Source).

Daarnaast komt de volgende overlevering voor in Sahih Bukhari die de missionarissen aanhalen om te bewijzen dat Ibn Abbas van mening was dat de Thora niet veranderd is.
“By the Mount and an Inscribed Book” (52:1-2): Qatada said that “mastur” means “written”. “Yasturun” (68:1) means, “they inscribe”, and the Umm al-Kitab (43:4) is the whole of the Qur’an and its source. [He said that] “ma talfizu” (50:18) means: “He does not say anything but that it is written against him.” Ibn ‘Abbaas said, “Both good and evil are recorded,” and “yuharrufuna” (4:46) means, “they remove”. NO ONE REMOVES THE WORKS OF ONE OF THE BOOKS OF ALLAH ALMIGHTY, BUT THEY TWIST THEM, INTERPRETING THEM IMPROPERLY. “Dirasatihim: (6:156) means “their recitation” “Wa’iyya” (69:12) is preserving, “ta’iha” (69:12) means to “preserve it”. “This Qur’an has been revealed to me by inspiration that I may warn you,” meaning the people of Makka, “and all whom it reaches”(6:19) meaning this Qur’an, so he is its warner.

Ten eerste; Deze overlevering heeft geen doorlopende keten zoals ibn Hacer aangeeft in zijn werk Fathul Bari. Als gevolg daarvan kan deze niet beschouwd worden als een authentieke overlevering, omdat het geen doorlopende keten heeft. Ibn as salah says; ” a sahih hadith is the one which has a continuous isnad, made up of reporters of thrustworthy memory from similair authorities and which is found to be free from any irregularities or defects”.

Ten tweede; Al Ayni geeft in zijn sharh op Sahih Bukhari aan dat imam Bukhari soms overleveringen aanhaalt die geen doorlopende keten heeft; Al Ayni zegt het volgende; “We lezen het volgende in het werk van Al Ayni genaamd Umdatul Kari; “Al-Bukhari frequently relates reports and sayings of Sahaba and others without isnad (chain of transmission) (Al-Badr Al-‘Aini, Umdat-ul-Qari, Volume 1, page 9).

Ten derde levert Shaykh GF Haddad het volgende over, dat er de 100 % authenticiteit enkel geldt voor overleveringen met een doorlopende en authentieke keten. Shaykh GF Haddad said:

`This conclusion [that Bukhari is 100% authentic] excludes the chainless, broken-chained reports, or unattributed reports sometimes adduced by al-Bukhari in his chapter-titles or appended to certain narrations. An example of the latter is the so-called “suicide hadith” – one of al-Zuhri’s unattributive narrations (balaghat) which is actually broken-chained and therefore weak. It does not meet the criteria of hadith authenticity used by the lesser and greater hadith Masters, much less that of al-Bukhari who mentioned it only to show its discrepancy with two other chains whose versions omit the attempted suicide story, and Allah knows best.(Source)

Ten vierde; Missionarissen proberen aan de hand van de volgende citaat aan te tonen; He [al-Bukhari] meant that he did not mention all the turuq [parallel chains of transmission] for each and every hadith. (Muhammad Ajaj al-Khatib, Al-Mukhadith, 1991, Mu’assasat al-Risalah, p. 135.)”.

Zoals Haddad eerder al heeft aangegeven worden sommige overleveringen ter ondersteuning gebruikt die beschikken soms niet over een doorlopende Sanad. Daarnaast komen er vele herhalingen voor in Bukhari, in totaal komen er 2761 hadith voor in zijn Sahih, echter komt het cijfer met herhalingen op 9082 terecht. Dus voor alle herhalingen wordt de Sanad niet weergeven. Daarnaast doelt deze citaat op Moersal overleveringen, die niet doorlopend zijn maar die aan de hand van andere overleveringen worden versterkt. Deze specifieke overlevering van Ibn Abbas valt echter niet onder de condities van Moersal overleveringen. Dus deze claim van de missionarissen kan niet overweging worden genomen.

Ten vijfde; Een ander blunder van de missionarissen is het feit dat ze een citaat aanhalen die wijzen op een Maqlub Isnad, dit is echter compleet irrelevant. De overlevering heeft geen maqlub isnaad maar heeft een gebrekkige keten. Een maqlub isnad is het volgende; het woord maqloeb is het voltooid deelwoord van de infinitief van qalb, hetgeen “veranderen wijzigen” betekent. We betittelen een hadith als een maqloeb wanneer de overleveraar bewust of onbewust in de sanad of de matn een deel van de hadith heeft vervangen door iets anders. Bijvoorbeeld het weergeven van ka’ib ibn moerra als “moerra ibn ka’b”. Indien dit vaker voorkomt dan verliest de desbetreffende overleveraar zijn zorgvuldigheid.

Ten zesde; de twee overleveringen die gezamenlijk voorkomen in Sahih Bukhari die ervoor pleitten dat Ibn abbas de Thora als veranderd beschouwde zijn gezamenlijk veel sterker dan deze zwakke overlevering. Als gevolg daarvan moet de interpretatie van de zwakke overlevering in overeenstemming zijn met de sterkere overleveringen. Dit doet ibn Katheer die zegt dat Ibn Abbas hiermee bedoelt dat het om de boeken gaat die bij Al Lauf al Mahfuz zijn. (tafseer ibn Katheer) Of deze overlevering dient verworpen te worden.

Ten zevende; deze mensen hebben geen benul van Oesoel, Ustaat al Azami schrijft het volgende op pagina 176; “Suppose we have another pair of hturstworthy scholars , E and F, who also transmit from A, such that we have the chain A-E-F. If they convey a statement about A which mathces that of A-B-C then this further strengthen our case, called Mutab’a. But what if the two are not congruous? If E and F are of an higher Calibre than B and C, this weakens the latter’s repport; in this case A-B-C transmission is labelled shadh (aberrant and weak).

Dit is van toepassing op de interpretatie van de christenen die claimen dat ibn Abbas de Thora als authentiek beschouwde, aan de hand van de overlevering zonder doorlopende Sanad. Dus indien de interpretatie van de overlevering niet in overeenstemming is met de overige sterkere overleveringen dan wordt deze overlevering verworpen.

Ten achtste; Ibn hacer zegt het volgende; “Ibn hacer work a small treatise on hadith named Nuzhat al Nazar tells us that if a thrustworthy narrator (say a grade B scholar) goes against another narrator of higher standing (a grade A scholar) or that if we have more scholars ( ll the same grade) supporting one version of the story over the other, then the lower narration is labelled Shadh (abnormal and weak). Dus zodoende de methodologie van het verifieren van overleveringen die is opgezet door de Oelema is duidelijk.

De interpretatie voor de overlevering die wordt aangehaald door de evangelisten dient in overeenstemming te zijn met de sterkere overleveringen. Dit is de mening van ibn Katheer die erop wijst dat dit gaat om de boeken die bij Allah zijn. Zo niet wordt deze overlevering verworpen en biedt de Sanad geen enkele ruimte voor de interpretatie die de evangelisten erop los gooien.