Home / Paulus en het christendom / Dawah les 5; verschil tussen Jezus en Paulus?

Dawah les 5; verschil tussen Jezus en Paulus?

1: In 1 Korinthe 5: 9 vertelt Paulus aan de christenen:
“Ik heb jullie in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers. In lucas zegt jezus echter; “I have not come to call the righteous but sinners to repentance.”

2: paul noemt de wet een vloek in galaten 3:13. Dit is tegenstrijdig aan hetgeen wat jezus zei; Volgens matteus hoofdstuk 5, vers 17-20 en matteus hoofdstuk 23 vers 1 tot en met 3 moet de wet juist wel nageleefd worden.

3: Discussie tussen paul en Petrus. In galatians 2: 11-14, verwijt paul, Petrus van hypocrisie. Dus Petrus is een hypocriet. Jezus heeft echter gezegd dat Petrus de steunpilaar is van de kerk (matteus 16:16). Hoe kan een hypocriet een steunpilaar zijn van de kerk?

4; in galaten 3:13 zegt paul het volgende; 13 Christ redeemed us from the curse of the law(A) by becoming a curse for us, for it is written: “Cursed is everyone who is hung on a pole”. dit verwijst naar Deuteronomium 21:23. Echter is dit geen juiste voorbeeld, want in vers 22 in Deuteronomium staat dat degene een misdaad heeft begaan, was paul van mening dat Jezus een misdaad beging? Zo niet waarom gebruikt hij dan een dergelijke abrupte vergelijking.

5; We lezen in Lukas 21: 15 dat Jezus zijn apostelen woorden van wijsheid schenkt die niet tegengesproken kunnen worden.
In 1 Korinthe 1: 17 geeft Paulus echter aan dat hij niet is gestuurd door Christus met wijze woorden

6; In matteus 28: 19 beviel Jezus zijn apostelen te dopen in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest.
In 1 korinthe 1: 17 zegt Paulus dat hij niet is gezonden door Jezus om te dopen.

7: Paulus zegt in 1 korinthiers 15 in vers 4: en dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt zoals in de geschriften staat. Waar staat dit in het oude testament?

Christenen proberen dit aan te tonen met Hosea 6:2. Daarin stelt de tekst letterlijk יְחַיֵּנוּ, מִיֹּמָיִם. yechayenu miyomayim = Hij zal ons leven schenken na twee dagen. Het is in meervoud en niet enkelvoud. Bovendien gaat het om 2 dagen. Bovendien zeggen de rabbijnse bronnen Rosh Hassanah 31a8 en sanhedrin 97a:12: dat die 2 dagen duiden op 2000 jaar zoals het geval is bij genesis 1. Dit zijn dus geen letterlijk 2 dagen maar 2000 jaar, evenzo spreekt 2 dagen de evangeliën tegen.

Verder schrijft hij; en dat hij is verschenen aan kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen (1 korinthiers 15) dit is in tegenstrijd met luke 24:13. Waarin hij verschijnt als eerst Cleopas en een andere apostel. Cleopas is hoogstwaarschijnlijk de vader van the apostle james.

Het is ook tegenstrijdig aan john 20:14; At this, she turned around and saw Jesus standing there,(E) but she did not realize that it was Jesus. 18 Mary Magdalene(L) went to the disciples(M) with the news: “I have seen the Lord!” And she told them that he had said these things to her.

8;
We lezen in 1 tessalonicenzen 5 lezen we dat Paulus zegt dat het uur zeer nabij is.

In vers 23 zegt paulus het volgende; moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam, zuiver bewaard zijn voor de komst van onze heer jezus christus.

1 tessalonicenzen 1:10 zegt het volgende; “en om zijn zoon te verwachten uit de hemel; jezus die uit de dood heeft doen opstaan, en die ons zal redden van het komende oordeel”

1 tessalonicenzen 4:14-15 zie ook 1 tessalonicenzen 1:9-10.

Opmerkelijk hieraan is dat hij in 2 tes. 2 waarschuwt voor brieven die namens hem zeggen dat het uur zeer nabij is. En natuurlijk het feit dat Jezus al ongeveer 2000 jaar later nog steeds niet is gekomen.

9; in sommige gevallen zoals in 1 thessalonicenzen 4;15 spreekt paul over divine revelation hij krijgt directe openbaring van God. Hij zegt “According to the Lord’s word”. In andere gevallen zegt die in galatians; 12 I did not receive it from any man, nor was I taught it; rather, I received it by revelation from Jesus Christ.

Dus in sommige gevallen krijgt hij een revelatie, maar in andere verzen zegt hij het volgende in 1 corinthians 7:25; Now concerning virgins, I do not have a commandment of the Lord, but I give judgment as having received mercy from the Lord to be trustworthy.

Dit betekent dus dat hij geen openbaring van jezus heeft gekregen over dit onderwerp. En dat hij wel wijsheid heeft gekregen en dus zijn eigen mening geeft omtrent dit onderwerp. Een mening is subjectief en kan fouten bevatten dus waarom zou zijn eigen mening, die niet afkomstig is van God of Jezus onderdeel uitmaken van de Bijbel? Over Salomon wordt in het Oude Testament gezegd dat niemand hem kan evenaren in wijsheid (1 koningen 3:12), desondanks begaat hij afgoderij. Dus waarom zou de eigen mening van Paulus onderdeel zijn van de Bijbel?

1 corinthains 7.25 Voor de ongehuwden heb ik geen voorschrift van de Heer, dus ik geef mijn eigen mening, als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is.”

10: 2 corinthians 12:7–8-9 ; heeft de satan Paulus meerdere malen benaderd, waarna Paulus heeft gebeden tot God om hem weg te halen, dit werd echter niet verhoord.

Benson commentary (biblehub) zegt het volgende hierover; t. But he said to me — In answer to my third, or often-repeated request; My grace is sufficient for thee — Namely, to support thee under these trials, though I permit them to continue.

Barnes notes (biblehub) zegt het volgende; “Paul was told indirectly that his calamity would not be removed, and he submitted. We may expect no such revelation from heaven, but we may know in other ways that the calamity will not be removed; and we should submit”.

11: In romeinen 3: 10 zegt Paulus dat er geschreven staat dat niemand rechtvaardig is,.
Hij verwijst hier naar psalm 14: 3 waarin staat:
“ niemand doet goed.”
Dit vers uit psalm 14 gebruikt Paulus om te bewijzen dat de Schrift getuigt van wat hij zegt.
Maar de Schrift zegt helemaal niet dat niemand goed doet.
In ditzelfde vers van psalm 14;1 wordt duidelijk gezegd dat dit de woorden zijn die een dwaas vaak uitspreekt. de eerste vers begint dan ook met dwazen denken..
Waarom doet Paulus dan alsof dit iets is wat de geschriften zeggen?

12: 2 corinthians en de brief aan filippenzen zijn volgens de tekstgeleerden samengestelde brieven. 2 corinthians; Deel 1 bestaat uit hoofdstuk 1 tot 9, terwijl deel 2 bestaat uit hoofdstuk 10-13.Er valt ook op te merken dat Paulus in het eerste deel heel optimistisch is, terwijl deel 2 een erg pessimistische Paulus laat zien. Finding traces of seven different letters in 1 and 2 corinthians Widmann suggests (..)(Interpolations in the pauline letters, hoofdstuk 2 historical considerations, 2 bladzijde).

Wie heeft deze samengevoegd? Wat is eraan toegevoegd door de editor? En op basis waarvan nam iemand het hef in handen om deze brieven samen te voegen.

13; de manuscripten dateren van een hele late tijd. De complete manuscripten dateren uit de 4e eeuw of de eeuwen daarna. We weten dat bepaalde christelijke stromingen zoals de marconieten slechts tien brieven hadden opgenomen van Paulus in hun canoniek. Dit is ook het geval in enkele manuscripten die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben, zoals de codex vaticanus. Ook epistle to philemon ontbreekt in vaticanus bijvoorbeeld. Daarnaast stopte de manuscripten van marcion bij paulus de brief aan de romeinen niet in hoofdstuk 16 maar in hoofdstuk 14. Niet alleen marcion, maar ook Tatian (2e eeuw) bekend van zijn werk Diatessaron verwierp de authenticiteit van de pastoral letters. (brandon carter, the autorship of the pastoral letters, 26)

Collins says that about one third of the 850 words in the Pastorals do not occur in the seven undisputed letters of Paul, but much of this vocabulary appears in Hellenistic writings of the late first and early second-century.88 This leads him to believe that the letters were written at this time.
Another problem is that Paul’s profound theological vocabulary is missing or used differently in the three epistles (brandon carter, the autorship of the pastoral letters, 26).

14: daarnaast zijn er theologische manuscript verschillen zoals het feit hoe je romans 9;5 moet vertalen en aan de hand van welke manuscripten? Evenzo hoe zou je fillipenzen 2:10 moeten begrijpen en aan de hand van welke manuscripten is het een suggestie of een belofte van God? het verschil tussen hos (who) en Theos (God) in 1 timothy 3:16 geeft dus bij de ene manuscriptgroep (de vroegste mss) dat de he dus de mysterie vlees is geworden en bij de tweede latere manuscripten dat god is vleesgeworden.