Home / Paulus en het christendom / Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit Kollocenzen

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit Kollocenzen

Written by Houd Elhadoute

Deze brief bestaat uit 4 hoofdstukken.
In het eerste hoofdstuk van deze brief zien we dat Paulus de mensen van Kollosse probeert te leiden naar het geloof.
Hij maakt ook hele rare claims in deze brief waarop wij later in zullen gaan.

Het vroegste manuscript voor deze brief is P46 uit de tweede/derde eeuw.
We zien vele tekstueele variaties in de manuscripten voor deze brief.

We lezen in Kolossenzen 2: 8 dat Paulus zegt dat men geen gehoor moet geven aan menselijke argumenten, ook al zijn ze sterk. Dit zegt hij om kritiek te ontvluchten. Paulus neemt hierbij het hazenpad zoals hij ook gedaan had bij het verzwijgen van zijn ervaringen tijdens de hemelvaart. In Kollocenzen 2: 18 zegt Paulus tegen de mensen dat zij niet zomaar moeten geloven in mensen die visioenen ervaren. Maar was dat niet hetgeen waardoor Paulus in aanraking kwam met het geloof?

In Kollocenzen 3: 15 zegt Paulus:
“Laat de vrede van Christus in u heersen.”
Latere scribenten hebben het woord christus vervangen voor “god” in latere manuscripten.
In het vers daarna zijn de woorden “christus’ woorden” gewijzigd naar “gods woorden” in latere manuscripten.
We zien hier dus duidelijk dat latere scribenten Jezus wilden neerzetten als God.

In kollocenzen 4: 10-11 zegt Paulus dat Justus, Marcus en Aristarchus de enige Joden zijn die met hem werken voor het koninkrijk van God.
Dit is in contradictie met dat Paulus zegt dat elke discipel gezien wordt als werker voor de zaak van God.

Volgens Raymond Brown bedroeg het aantal kritische geleerden dat geloofde dat deze brief niet geschreven was door Paulus 60% in 1998.
De schrijfstijl van deze brief is afwijkend van de brieven waarover consensus is dat die geschreven zijn door Paulus.
Zo komt het woord “omdat” 45 keer voor in zijn brief naar de Galaten, maar slechts 9 keer in de brief naar Kolosse.
Woorden als “dat” en “als” komen 20 keer voor in Galaten, en maar 3 keer in Kollosenzen.
Ook de inhoud van deze brief is verschillend met andere brieven: in Kollosenzen 2: 12-13 zien we dat Paulus zegt dat de christenen opgewekt zijn met Jezus. Dit is echter in tegenstrijd met 1 Tessalonicenzen waarin staat dat zij nog verwachten op te staan met Jezus.

De reden waarom er tekstuele variaties zijn in de manuscripten van deze brief, is omdat latere scribes problemen proberen op te lossen in latere manuscripten van deze brief.
Normaal gesproken zien we dat Paulus in zijn brieven God prijst en Jezus de heer.

Dit doet hij normaal gesproken in 1 vers maar dat zien we niet terug in de vroegste manuscripten van deze brief.
Hij verdeeld het prijzen van God en de heer Jezus Christus over meerdere verzen, wat ongebruikelijk is als het gaat om Paulus. Scribes hebben dit echter veranderd in de latere manuscripten.

Enkele voorbeelden hiervan zijn Colossians 2:2, In colossians 3:22B, in Colossians 2:18, colossians 2:11. Voorbeelden hiervan kunt u zien in onze artikel; “theologische varianten in de brieven van paul”.