Home / Debatten met christenen / Weerlegging video PVV’er Rafael de Wit, erfzonde in de islam?

Weerlegging video PVV’er Rafael de Wit, erfzonde in de islam?

In hun eerste punt op de weerlegging van broeder Wildeman halen ze 2 koran verzen aan.

de eerste vers is; “And if Allāh were to impose blame on the people for their wrongdoing, He would not have left upon it [i.e., the earth] any creature, but He defers them for a specified term. And when their term has come, they will not remain behind an hour, nor will they precede [it].(sura 16:61)”.

Soera 35;45 If Allah were to take people to task for their deeds, He would not leave any living creature on earth, but He grants them respite to an appointed time. When their appointed time comes to an end, surely Allah fully observes His servants

Op minuut 4;35 gebruikt de pseudo islamoloog een voorbeeld met de baby waarin hij aangeeft. Welke zonde heeft de baby begaan? Allereerst deze verzen impliceren niet dat alle creaties van Allah zondigen. Nergens kan men herleiden dat babies volgens dit vers zondigen of hebben gezondigd. Het is een aanname van de pseudo theoloog.

De vers geeft aan als Allah de mensen om hun zonden zou straffen dan zou er geen schepsel overblijven. Dus de vers impliceert niet dat een baby of een gehandicapte die geen zondes hebben begaan, dat zij zondigen of vanwege hun zondes worden gestraft. Nee ze worden vernietigd vanwege het feit dat als de bestraffing van Allah komt dan wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mensen. Denk aan een aardbeving of een overstroming, hierbij sterft alles. Ongeacht kind of gehandicapte of dieren die niet zondigen en ongeacht rechtvaardige of niet rechtvaardige mensen. Allah geeft hier dus aan dat omwille van de zonden van de mensen als hij deze allemaal op aarde zou bestraffen dan stuurt Allah een bestraffing die iedereen treft en dan blijft niemand over.

Dit wordt uitgelegd in vers soera enfal vers 25; And fear a trial (punishment) which will not strike those who have WRONGED among you exclusively, and know that Allah is severe in penalty

De profeet sav legt dit als volgt uit;

Als in een volk het verkeerde toeneemt al zouden er goeie mensen erin voortkomen dan noch zouden ze vernietigd worden (vertaald) (buhari, fiten, 4,28)

De tafseer geleerden maken de onderscheid;

  • slechte mensen die de zonde begaan
  • Goeie mensen die het niet voorkomen
  • Goeie mensen die goed handelen maar toch vernietigd worden omdat als de straf van Allah komt deze mensen ook vernietigd worden, maar hun beloning in het hiernamaals in veelvoud krijgen. (1)

Dus als de straf van Allah ons treft maakt het geen onderscheid tussen kinderen, gehandicapten, ouderen, rechtvaardigen of onrechtvaardigen. Mits de pseudo theoloog van mening is dat een natuurramp/oorlog/ overstroming/aardbeving enkel de onrechtvaardigen straft en treft dan vernemen we dat graag.

Ten tweede citeert de pseudo islamoloog een hadieth uit buhari volume 4 boek 55, nummer 461. Allereerst de hadieth spreekt in eerste instantie over alle mensen en gebruikt daarna een voorbeeld bij wie het niet het geval is. Dus maria en jezus, dit geldt niet enkel voor hun. Zoals qadi iyaad zegt is dit van toepassing op de profeten. Gezien het feit dat de koran aangeeft dat Yahya as ook zondeloos was.

In soera maryam vers 13 staat het volgende En (Wij maakten hem) geliefd bij de mensen als een gunst van Ons, en hij was zuiver van zonden en rechtgeleid

Tafseer suyuti; and compassion a mercy for mankind from Us from Our presence and purity a charity for them and he was God-fearing — it is related that he never committed a sin nor contemplated committing one; (2)

In de bijbel lezen we het volgende;

In romans 3:23 staat ook duidelijk; 23 for all have sinned and fall short of the glory of God.

If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in us” (1 john 1:8-10)

Dus maria heeft ook gezondigd volgens Paulus. Er zijn binnen het christendom ook meningen dat maria zondeloos was en niet enkel jezus. Dus jezus was niet de enige en hoe moeten de woorden van Paul dan geïnterpreteerd worden? En wat voor doctrine brengt dit met zich mee als Jezus niet de enige is die niet zondigde? (3)

In de islam is dit niet het geval volgens de uitleg van Tabari. De uitleg van tabari sluit niet uit dat er anderen ook zondeloos waren buiten maria en jezus.

Niettemin de koran leert dat ook andere profeten naast Jezus as niet zondigden neem als voorbeeld Yahya as. De hadieth is dus niet enkel van toepassing op Maria en Jezus as maar ook Yahya as en andere profeten.

Derde punt is het volgende.

Dat we door adam een zondige aard zouden hebben geërfd claimt de pseudo theoloog in het minuut 8:06 dit staat haaks met de islam. Nergens staat dat de mens een zondige natuur heeft gekregen omdat Adam zondigde. (3)

“Iedere zoon van Adam (d.w.z. de mens) maakt fouten en de beste onder hen zijn degenen die daarna berouw tonen.”
(Ahmad en at-Tirmidhie)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel ligt, als jullie niet zouden zondigen dan zou Allah jullie wegnemen en met een volk komen dat wel zondigt, en Allah vervolgens om vergeving vraagt. En Hij zal hen dan vergeven.” (3)
(Moeslim)

Het is Allah die direct de mens heeft geschapen met zonde en niet dat de mens pas een zondige aard droeg nadat Adam as uit de hemel werd verwijderd. Het verschil tussen een zondige aard en de zonde van Adam as die je met je mee zou dragen is sws een zwakke argument.

2 petrus 2:19 geeft namelijk aan dat als men zondigt na het geloven in Jezus dat zij in een slechtere staat verkeren dan ervoor. Dus als jij de bloedoffer van jezus accepteert en je blijft doorzondigen dan verkeer je dus ondanks dat je gelooft in de bloedoffer van jezus in een slechtere staat dan toen je niet geloofde en zondigde. Dus na de bloedoffer van jezus is de zondige aard van geen enkele mens weggehaald en waarom was het bloedoffer van een mens/god nodig als de ge-erfde zondige aard nog steeds van toepassing is en als een deel van de mensen het eeuwige leven niet gaat krijgen?

Athanasius
“Adam, the first man, altered his course, and through sin death came into the world. When Adam transgressed, sin reached out to all men”. (Discourses Against the Arians 1:51 [inter A.D. 358-362]).

Als de dood door middel van de zonde van 1 persoon op aarde is gekomen. Zoals de churchfathers claimen, dit klopt niet en is in tegenstrijd met de koran. De koran zegt als Allah had gewenst had hij 1 oemmah geschapen. Dus Allah heeft de mens vrije wil gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad (zie tafseer imam maturidi). Als gevolg hiervan was dit een test voor Adam as. En niet voor de rest van de mensheid. Het is niet adam as die de zonde van de dood naar de aarde bracht. Nee het is Allah die de mens zo heeft geschapen.

Allah zegt in de Koran; elk ziel zal de dood proeven. Dus ongeacht zondaar of niet. Ongeacht de eerste of de laatste mens. De profeet sav zegt in de hadieth als jullie niet zondigden schepte Allah een volk dat wel zou zondigen. Dus zodoende heeft Allah het zondigen onder de mens geschapen bij de schepping van de mens. En is het zondigen niet tot stand gekomen nadat Adam as zondigde.

Alles op een rij;

1: jezus sterft voor de wereld maar een deel van de mensen die niet hebben geloofd hebben hier niks aan. Want zij zullen het eeuwige leven in the kingdom of God nooit proeven.
2: als een deel van de mensen er niks aan heeft hoe kan je het dan vergelijken met adams fout die wel van invloed was (volgens jullie) op de gehele mensheid?

Vierde punt:

De hadieth (sahieh buhari, volume 8, boek 77, nr 611) die de dialoog tussen moesa as en adam as omschrijft daarbij komt moesa met een teleurstelling aan het adres van Adam as dit is zoals adam as aangeeft een ongegronde teleurstelling.

-de test was voor Adam en eva specifiek net zoals de specifieke test voor het offeren van zijn zoon gold voor Abraham.

  • Tweede punt waarbij moesa het mis heeft is dat Adam as dus aangeeft dat Allah alwetend is en van te voren weet dat Adam as de vergissing zou begaan.

De tweede hadieth (sahieh muslim volume 1 boek 1, hadietnr 482) geeft enkel aan dat Adam as aangeeft dat hij een fout heeft begaan. Hierin geeft hij niet aan dat hij de reden is dat zijn nakomelingen een zondige aard heeft ge-erfd zoals de christenen claimen. Nee hij zegt enkel dat men vanwege zijn falen voor de test in het paradijs op aarde is. En dat hij vanwege zijn falen voor de test in het paradijs ter verantwoording gevraagd zou worden bij Allah en als gevolg daarvan niet in staat is om een smeekbede te doen bij Allah voor anderen.

De derde hadieth die voorkomt in de muwatta, book 46, sectie 1:1 van imam malik is een verwijt van moesa as dat dus wordt weerlegt door adam as, zoals we de 2 bovenstaande punten hebben genoemd. Zodoende is het geen geldige claim maar een uiting van teleurstelling van Mozes die dus niet klopt en niet rust op gegronde argumenten. Om uit de foutieve aantijging van Mozes een ge-erfde zondige aard te herleiden dan moet je wel een evangelist zijn want geen enkele islamitische geleerde trekt er een dergelijke lering uit.

Vijfde punt

De hadieth die ze aanhalen hadieth no 3330.

Havva wordt hier genoemd omdat zij de eerste vrouwelijke schepsel is en als gevolg daarvan wordt aangegeven, dat de eerste schepsel al een zondige aard had. En dat alle schepselen die uit haar voortvloeien ook een zondige aard hebben.

De hadieth in ( see hadieth no 3330) die zegt als havva er niet was dan zouden de vrouwen hun man niet bedriegen. Deze hadieth moet allereerst duidelijk geformuleerd worden;

  • havva heeft adam as nooit bedrogen.
  • Dit geldt enkel als voorbeeld dat de eerste mens een voorbeeld was voor de vrouwen die na haar volgden. En als gevolg daarvan dat ze niet de juiste voorbeeld heeft gegeven in de test die Adam as onderging.

Zodoende zegt de tekst niet dat vrouwen na havva dus een zondige aard hebben ge-erfd door haar. Nee dat is door Allah vanaf de schepping al gegeven aan elk mens afzonderlijk. Sommigen zoals de profeten waren hiervan afgezonderd. Of zoals de hadieth aangeeft was een vrouw genaamd Maria, respectievelijk moeder van Jezus hiervan afgezonderd.

Hetzelfde geldt voor 2e hadieth als de israelieten niet bestonden zou er geen bedorven voedsel zijn (sahieh al buhari, volume 4, 55, 611).

  • hadiethgeleerden geven aan ook voor de israelieten was er bedorven voedsel.
  • Israelieten sloegen de voedsel op waardoor voedsel bedorven werd. Zij deden dit voor het eerst op grote schaal. Ipv het uitdelen aan de armen sloegen ze het op waardoor het bedorven raakte.
  • Dit is zoals het zeggen van als El chapo er niet was, was er geen drugshandel in zuid-amerika, dat was er wel enkel heeft hij het op een grotere schaal gedaan.
  • Dus ook als de israelieten niet zouden bestaan zou voedsel bederven (4)

Ook uit deze hadieth kan je niet het volgende herleiden; 1; dat je een zogenaamde zondige aard hebben geërfd van de israelieten, nee want voedsel raakte al bedorven ook voor hen. 2: er wordt verteld waarom je het niet moet doen dat je niet gierig moet zijn als de israelieten en niet je voedsel moet laten bederven als hen door het op te slaan, dat is de boodschap en niet dat enkel de israelieten of vanaf de israelieten de voedsel bedorven geraakt zou zijn. Daarnaast is een toepasselijke karakteristiek van de Israëlieten die de hadieth beschrijft. De zondige aard is er al zit in de schepping, zodoende erf je de zonde niet dat zit al in je de wil om te zondigen, enkel wat je doet is een voorbeeld toepassen van eerdere zondaren. (5)

Punt 6;

Er wordt een overlevering aangehaald uit de history of al tabari in volume 1

Deze hadieth is een zwakke overlevering die wij niet kunnen bevestigen. Het komt van ibn abbas alleen niet van de profeet. Het is een mawquf overlevering die bij voorbaat volgens el kastallani al zwak is. Indien het niet vereist naar een handeling van de edele profeet sav of dat de sahaba niet aangeeft wij hebben de profeet horen zeggen. Deze hadieth mist al die eigenschappen en vervalt dus in de categorie daeef (zwak) hadieth. Deze heeft ook geen verwijzing heeft naar een marfoe overlevering. De hadieth is ook verworpen door ibn katheer en eruit gelaten uit de tafseer vanwege israilliyat.

Punt 7

Soera 2:33-34-35.

Hij zei: “O Adam, noem hun de namen ervan.” En toen hij hun de namen ervan had genoemd, zei Hij: “Zei Ik jullie niet, dat Ik het onwaarneembare van de hemelen en de aarde ken, en weet wat jullie openlijk doen en wat jullie plachten te verbergen?”

En toen Wij tot de engelen zeiden: “Buig jullie voor Adam,” toen bogen zij, behalve Iblīes (de Satan). Hij weigerde en was hooghartig en hij werd één van de ongelovigen.

soera En Wij zeiden: “O Adam, verblijf in het Paradijs, jij en je vrouw, en eet daaruit overvloedig, zoals jullie willen, maar nader deze boom niet, anders zullen jullie tot de onrechtplegers behoren.”

Tafseer ibn abbas;

Then Allah, Exalted is He, mentioned the story of Adam and Eve, saying: (And We said: O Adam! Dwell thou and thy wife in the Garden) enter you and Eve into Paradise (and eat ye freely (of the fruits)) without restriction (thereof where ye will) and whenever you will; (but come not near this tree) but do not eat from this tree, the tree of knowledge, which includes all types and kinds (lest ye become of the wrong-doers), lest you harm yourselves.

Je moet een evangelist zijn om hier een ge erfde zondige aard in te zien of herkennen. Waar staat hier dat door Adam as ALLE mensen het eeuwige leven hebben verloren? Waar staat hier dat door Adam as mensen een ge erfde zondige aard hebben? Juist ja nergens.

Ik wil afsluiten met de volgende edele woorden uit de Koran; En geen enkele lastdrager zal de last (zonden) van een ander dragen.

(1) https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Enfâl-suresi/1185/25-ayet-tefsiri

(2) https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=19&tAyahNo=13&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

(3) https://www.al-yaqeen.com/artikelen/het-medicijn-voor-de-zondige-dienaren/

(3) augustinus van hippo en ambrose geven aan maria was ook zondeloos. Dit brengt het in contadictie met paul of je moet het woord all interpreteren als niet omvangrijk voor iedereen. Dit betekent er waren anderen die niet zondeloos waren, zoals de Koran ook aangeeft. https://christianhistoryinstitute.org/magazine/article/mary-the-sinless?fbclid=IwAR2oNedokPumAj_zQwegUToCXkySKNls4hx9iXiziP53hadRoEkCL5-0Jq8

(3) Zelfs tot de dag van vandaag wordt dat vrij verschillend gedefinieerd onder de christenen

de één interpreteert dat slechts als verwijzend naar onze neiging naar zonde die wij dan zogenaamd zouden overgeërfd hebben van Adam(‘alayhi salam)

De ander interpreteert dat als verwijzend naar een werkelijk zondig natuur en dat ‘doop’ noodzakelijk is. (Letter to jerome 166:7;21)

De ander interpreteert dat als zijnde dat we daadwerkelijk het schuld hebben overgeërfd van de zonde van Adam(‘alayhi salam)

(4) ilim cephesi, islamoglu.

(5) https://youtu.be/QYkoCmc252k